18 december 2015

Vid årsskiftet träder några nya bestämmelser i kraft. Nyligen informerade vi om de nya bestämmelserna angående nyanlända elever som vi påminner om här, men det finns även några andra ändringar som snart börjar gälla.

Nya bestämmelser om nyanlända elever

Vi har tidigare under hösten informerat om nya bestämmelser som gäller just nyanlända elever. Vi skrev då om en ny definition av nyanländ, kartläggning av elevens kunskaper, förberedelseklasser, prioriterad timplan och särskilt stöd och åtgärdsprogram. Här hittar du den tidigare informationen om nya bestämmelser om nyanlända elever.

Förordning om ändring i förordningen (2013:69) om försöksverksamhet med ökad undervisningstid i svenska eller svenska som andraspråk för nyanlända elever i grundskolan

En huvudman som deltar i försöksverksamheten ska för nyanlända elever anordna minst 105 timmars undervisning i ämnena svenska eller svenska som andraspråk per läsår utöver den undervisning som huvudmannen anordnar.

Förordningen har ändrats när det gäller kraven för lärarens behörighet. Framöver gäller skollagens bestämmelser om vem som får bedriva undervisning även i försöksverksamheten. Detta öppnar för att bidrag kan beviljas även för undervisning som genomförs av obehöriga lärare.

Läs mer hos Skolverket, se stycket ”Vem får undervisa” (nytt fönster) 

Skolverkets föreskrifter om ämnesprov i årskurs 3, 6 och 9 i grundskolan läsåret 2016/2017

Se föreskrifterna som träder i kraft den 15 januari 2016 och gäller till och med den 30 juni 2023 (nytt fönster)

Skolverkets föreskrifter om nationella kursprov i gymnasieskolan läsåret 2016/2017

Se föreskrifterna som träder i kraft den 15 januari 2016 och gäller till och med den 30 juni 2025 (nytt fönster)

Skolverkets har beslutat om föreskrifter om fortsatt giltighet av Skolverkets föreskrifter om utformningen av betygsdokument för gymnasiebetyg i försöksverksamhet med spetsutbildning i grundskolan

Se föreskrifterna hos Skolverket (nytt fönster)

Skolverket har beslutat om föreskrifter om ändring i Skolverkets föreskrifter om utformningen av terminsbetyg i grundskolan och grundsärskolan

Se föreskrifterna hos Skolverket (nytt fönster)

Förordning om internationella skolor

Regeringen har beslutat om nya bestämmelser för internationella skolor. Vi bifogar en pfd till den nya förordningen där man kan läsa mer om vad som numera kommer att gälla i olika frågor.

Nya bestämmelser för internationella skolor (pdf, nytt fönster)

Nytt inkomstbasbelopp för 2016

Regeringen har i förordning (2015:537) fastställt inkomstbasbeloppet enligt 58 kap. 26-27 §§ socialförsäkringsbalken till 59 300 kronor för år 2016.

Förordning om referensram för kvalifikationer för livslångt lärande

Förordningen innehåller bestämmelser om en nationell referensram för kvalifikationer för livslångt lärande. Syftet med referensramen är att underlätta jämförelser nationellt och internationellt av vilka nivåer sådana kvalifikationer motsvarar i fråga om kunskaper, färdigheter och kompetenser för att därigenom främja livslångt lärande och förbättra anställningsbarhet, rörlighet och social integration för arbetstagare och studerande inom EU.

Läs mer i bifogad förordning (pdf, nytt fönster)

Personuppgiftsansvar, personuppgiftsbiträdesavtal eller gemensamt ansvar inom skolväsendet?

18 december 2018

Frågan om personuppgiftsbiträdesrelationer inom regelverket för GDPR väcker ofta osäkerhet. När är en organisation själv personuppgiftsansvarig för en behandling, när

Nya bestämmelser om ägar- och ledningsprövning från 1 januari

17 december 2018

Den 1 januari 2019 börjar ett nytt regelverk för ägar- och ledningsprövning i fristående verksamheter att gälla. Det innebär att

Nya bestämmelser på skolans område halvårsskiftet 2018

23 augusti 2018

Huvudmannen ska utse en eller flera skolchefer, det är nu obligatoriskt med prao i grundskolan och om en elev har

Han är årets skolledare 2018

13 mars 2018

Hans Jakobsson, rektor på ABB Industrigymnasium i Västerås är årets skolledare. Tålamod, strategiskt tänkande och kollegor som verkligen vill göra