26 oktober 2015

   Regeringen har föreslagit att arbetsgivaravgifterna för unga höjs och staten ska kompensera kommunerna för ökade kostnader. Anställda i fristående skolor är generellt sett yngre än de i kommunala skolor och drabbas hårdare när avgiften höjs. Friskolornas riksförbund skriver i ett öppet brev till landets kommuner att de fristående skolorna måste kompenseras på samma sätt som de kommunala.

   Regeringen har i budgeten för 2016 föreslagit att arbetsgivaravgifterna för unga höjs. Staten kompenserar kommunerna för de ökade kostnaderna men utgår i budgeten enbart från antalet unga anställda i kommunen. Lärare och anställda i fristående skolor är generellt sett yngre än sina offentliganställda kollegor. Eftersom inte friskolorna kompenseras för de ökade kostnaderna, som regeringen gör med kommunerna, så drabbas friskolor hårdare när arbetsgivaravgiften höjs.

   Friskolornas riksförbund har tillsammans med några av våra medlemmar analyserat vad detta kommer att få för effekt. Lågt räknat innebär höjningen extra kostnader omfattande en halv elevpeng per anställd som behöver kompenseras. Vår analys visar att det är närmare 10 % av de anställda som befinner sig i det åldersspann som berörs av ökade kostnader. Som de flesta känner till är åldersstrukturen en annan i de kommunala skolorna, t.ex. är det enbart 2 % av lärarna i kommunala skolor som berörs av höjningen (Yrkesregistret, 2012).

   Förbundet vill i ett öppet brev till samtliga landets kommuner understryka vikten av att kommunerna kompenserar fristående skolor på samma sätt som kommunala. Det svenska skolpengssystemet baseras på lika behandling oavsett om eleven väljer offentlig eller fristående skola. Om likabehandling inte blir fallet, och kompensationen uteblir, riskerar de elever som går i fristående skolor att drabbas av dessa ökade kostnader.

   – Det bästa vore att regeringen tydligt signalerade att friskolor ska behandlas på samma sätt som kommunala. Nu är det upp till bevis för alla kommuner att inte göra skillnad på elev och elev. Vi vill med vårt brev påminna om att likabehandlingsprincipen gäller även i detta fall, säger Ulla Hamilton, VD för Friskolornas riksförbund.

   Fakta:

   Idag är nivån på arbetsgivaravgiften för 23-åringar eller yngre på 10,21% och för 24-25-åringar gäller 15,49%. Från den 1 juni 2016 höjs avgiften till 31,42% för samtliga unga under 26 år.

   Ladda ner:

   Här kan du läsa det öppna brevet

   För upplysningar:

   Magnus Johansson, kommunikatör, 0722-227804

   För kommentarer:

   Ulla Hamilton, vd, 0725-292770 

   Nya lagar och regler från halvårsskiftet 2024

   19 juni 2024

   I sommar och till hösten börjar några nya lagar och regler att gälla. På Skolverkets webb finns samlad information om

   Utökad kontroll av uppgifter i belastningsregistret

   17 juni 2024

   Friskolornas riksförbunds yttrande över promemorian Utökad kontroll av uppgifter i belastningsregistret U2024/01028 Ladda ned hela remissvaret Remissvar FR_pm Utökad kontroll

   Vem bryr sig om elever som behöver omfattande stöd?

   17 juni 2024

   Det är en minst sagt relevant fråga. Nu senast har det kommit en dom i Högsta domstolen, som innebär att

   Informationsträffar Almega

   13 juni 2024

   Den 13 juni höll vi tre webbinarier för de medlemmar som vill veta mer om vad ett medlemskap i Almega