Friskolor har bäst ledare

Friskolornas ledning är bäst. Och hur skolor leds har ett tydligt samband med elevresultaten. Det visar ny internationell forskning.

Det finns ett tydligt samband mellan ledningskvalitet och elevernas skolprestationer. Det visar en ny internationell studie som SNS (Studieförbundet Näringsliv och Samhälle) presenterade under onsdagen.

Sambandet är minst dubbelt så starkt som det mellan lärarnas kompetens och elevresultat och hela tio gånger starkare än kopplingen mellan klasstorlek och elevresultat.

När offentliga, fristående och helt privata skolor jämfördes visade det sig att friskolorna hade bäst ledning. Särskilt i Sverige utmärker sig friskolorna i jämförelse med de offentliga skolorna. Och skillnaden har inte att göra med vilka elever som går på skolan eller vilket område skolan ligger.

– Friskolorna utmärker sig särskilt vad gäller ledarskap och ansvarsutkrävande. Det är vanligare att rektorer vid fristående skolor har en långsiktig strategi för skolan. De hålls också i högre grad ansvariga för elevernas prestationer av skolornas huvudmän, säger Nicholas Bloom, Stanfordprofessor och en av forskarna bakom studien.

Forskarna har undersökt hur skolorna jobbar när det gäller verksamhetsstyrning, uppföljning, målstyrning och personalhantering.

Studien visar att skolor generellt sett är sämre än andra sektorer på personalrelaterad styrning och ledning, såsom rekrytering, hantering av lågpresterande personal och befordran.

Undersökningen baseras på 1800 intervjuer med rektorer i Sverige, Brasilien, Indien, Italien, Kanada, Storbritannien, Tyskland och USA. Av de åtta studerade länderna hamnar Storbritannien högst i studiens rankning, följt av Sverige, Kanada och USA.

Läs mer och ladda ner material om studien här (nytt fönster)