Kammarrätten ger friskolan rätt

Kammarrätten har meddelat att Öckerö kommuns beräkning av peng till Betelskolan inte har skett enligt likabehandlingsprincipen. Kommunen drog undan egna skolor med högre kostnader när man beräknade pengen till friskolan.

Friskolan Betelskolan har behandlats orättvist av Öckerö kommun och fått lägre barn- och elevpeng än de har rätt till för 2013. Det meddelade Kammarrätten i Göteborg i en dom den 19 februari.

När kommunen har beräknat elevpengen till friskolan har man dragit undan de kostnader man har för lokalerna på de små förskolorna och skolorna som ligger på vissa av öarna i kommunen. Friskolans peng har bara baserats på de större kommunala skolornas kostnader, där den genomsnittliga kostnaden per elev är lägre. Kommunen ansåg att man följt likabehandlingsprincipen eftersom friskolan också hade fått en högre ersättning om den hade funnits på någon av öarna.

Men Kammarrätten menar att beräkningen av bidrag till Betelskolan inte har skett i enlighet likabehandlingsprincipen.

En huvudregel för beräkning av lokalkostnader – som är en del av grundbeloppet som friskolor får – är att ersättningen ska motsvara kommunens genomsnittliga lokalkostnad per elev i motsvarande verksamhet. I domen skriver Kammarrätten att det inte är förenligt med likabehandlingsprincipen att undanta vissa utvalda enheter i kommunen vid beräkningen av genomsnittskostnaden för sin egen verksamhet, även om man motiverar det med att enheterna är små och därför har en högre kostnad per elev än vissa större enheter.

– Det här är en viktigt dom. Den markerar att pengen ska beräknas utifrån kommunens samtliga lokalkostnader för den egna motsvarande verksamheten och att det inte går att göra undantag med hänsyn till storleken på skolan eller var den är belägen. Friskolor är ofta små och det får de aldrig någon kompensation för. Om kommunerna skulle tillåtas att dra undan kostnader för sina dyraste verksamheter från beräkningen skulle friskolor få sämre förutsättningar än kommunerna, säger Mariette Dennholt, förbundsjurist på Friskolornas riksförbund.

Magnus Johansson

Ladda ner domen här (kräver inloggning)