Att kommuner skriver av underskott i sin skolverksamhet innebär att kommunala skolor får mer resurser än fristående. Fristående verksamheter ska kompenseras för det. Det har Kammarrätten i Sundsvall slagit fast i två ärenden.

Det finns två domar från Kammarrätten i Sundsvall som gäller kompensation till fristående förskolor och skolor när kommunen gjort budgetunderskott och därefter skrivit av ("nollat") underskottet till nästa budgetår. Att skriva av underskott innebär i praktiken att den kommunala verksamheten fått mer resurser att röra sig med under året än de fristående. Därför ska de fristående verksamheterna kompenseras för detta. Det har alltså Kammarrätten i Sundsvall slagit fast i två ärenden.

I det ena fallet överklagade Nordmalings kommun domen till Högsta förvaltningsdomstolen, men där krävs prövningstillstånd och något sådant beviljades inte. Därför står kammarrättsdomen fast och kan konstateras vara vägledande för hur frågan ska bedömas även i andra liknande ärenden.

Här kan du ladda ner domarna från Kammarrätten i Sundsvall (kräver inloggning):

Mål 1335-12
Mål 1254-13

Det väntas en dom från Kammarrätten i Stockholm som handlar om situationen när en kommun balanserar underskottet över flera år, dvs skjuter underskottet framför sig med tanken att ett framtida överskott ska jämna ut underskottet. Norrköpings kommun har skjutit underskottet framför sig i flera år och det har lett till att eleverna i de fristående skolorna fått lägre peng under lång tid. Domen väntas i början av 2015.
 

Personuppgiftsansvar, personuppgiftsbiträdesavtal eller gemensamt ansvar inom skolväsendet?

18 december 2018

Frågan om personuppgiftsbiträdesrelationer inom regelverket för GDPR väcker ofta osäkerhet. När är en organisation själv personuppgiftsansvarig för en behandling, när

Nya bestämmelser om ägar- och ledningsprövning från 1 januari

17 december 2018

Den 1 januari 2019 börjar ett nytt regelverk för ägar- och ledningsprövning i fristående verksamheter att gälla. Det innebär att

Nya bestämmelser på skolans område halvårsskiftet 2018

23 augusti 2018

Huvudmannen ska utse en eller flera skolchefer, det är nu obligatoriskt med prao i grundskolan och om en elev har

Han är årets skolledare 2018

13 mars 2018

Hans Jakobsson, rektor på ABB Industrigymnasium i Västerås är årets skolledare. Tålamod, strategiskt tänkande och kollegor som verkligen vill göra