19 november 2014

Skolor som godkänts 2014 kommer vid etableringskontrollen få frågan om de vill starta 2015 eller 2016. Skolor som godkänns 2015 måsta ha samråd med kommunen innan skolan startar. Och Skolinspektionen får möjlighet att rikta kritik om lärartäthet. Förbundsjurist Gudrun Rendling sammanfattar ytterligare nyheter i lagstiftningen fr om 1 januari 2015.

Tvåårsregeln – komplettering

Vi har tidigare berättat om den nya bestämmelsen som träder i kraft den 1 januari 2015, som handlar om att den som ansökt om att få starta/utöka utbildning nu får två år på sig att starta från det år beslutet meddelats. Förbundet arbetade hårt för att få med en sådan ändring i Friskolekommitténs förslag om fristående skolor och är glada för resultatet!

Men vad gäller för dem som fått sitt beslut om godkännande under den här hösten 2014? Skolinspektionen har meddelat att de inte kommer att sända ut någon förändring av höstens beslut eller annan särskild information om tvåårsregeln för de godkännanden som lämnats i höst. Vid den etableringskontroll som sker i vår, inför skolstart 2015, kommer dock att finnas en möjlighet att ange att man i stället önskar starta 2016. Det innebär att även de som fått sitt beslut i höst, enligt uppgifter från Skolinspektionen, kommer att få möjlighet att senarelägga sin skolstart ytterligare ett år.

Obligatoriskt samråd med kommunen inför etablering

Ytterligare ett förslag som lades fram i Friskolekommitténs betänkande har också resulterat i en ny bestämmelse. Från den 1 januari 2015 gäller att ett obligatoriskt samråd med kommunen ska ske för den som vill starta ny utbildning. Den bestämmelsen kommer för första gången att gälla för de som ansöker om godkännande senast den 31 januari 2015, och därefter kommande ansökningsår. För dem som därmed får beslut om godkännande under hösten 2015 och framåt gäller att det ska ske ett obligatoriskt samråd med kommunen efter beslutet om godkännande men före Skolinspektionens etableringskontroll. Samrådet ska dokumenteras av den fristående skolhuvudmannen och kunna visas upp vid etableringskontrollen. Kommunen har en motsvarande skyldighet att samråda och har alltså ingen rätt att förhala eller utebli från samrådet. Skulle kommunen ändå vägra att samråda behöver den fristående skolhuvudmannen kunna visa att den gjort vad den kan för att samråd ska komma till stånd. Om inte, riskerar skolhuvudmannen ett föreläggande från Skolinspektionen och att inte kunna starta. Gäller etableringen en gymnasieutbildning ansvarar kommunen för att även närliggande kommuner bjuds in till samrådet. Vid samrådet kan frågor om samarbete med kommunen, lämpliga lokaler och annat som berör båda parterna tas upp. Än så länge finns inga särskilda bestämmelser om vad samrådet ska innehålla, utan det blir upp till parterna.

Ur Skollagen:

2 kap 5 a § skollagen (2010:800) /Träder i kraft I:2015-01-01/ Innan en enskild huvudman startar utbildning inom förskoleklass, grundskola, grundsärskola, gymnasieskola, gymnasiesärskola eller fritidshem som anordnas vid en skolenhet med förskoleklass, grundskola eller grundsärskola ska samråd om den kommande verksamheten ske mellan den enskilde och den kommun där utbildningen ska bedrivas. Den enskilde huvudmannen ansvarar för att samrådet dokumenteras. Om utbildningen ska bedrivas i form av gymnasieskola eller gymnasiesärskola, ska kommunen ge närliggande kommuner tillfälle att medverka i samrådet. Lag (2014:903).

Ny bestämmelse om granskning av personalresurser vid tillsyn

Ännu en nyhet i lagstiftningen från Friskolekommittén börjar också gälla den 1 januari 2015. Det är en utvidgning av tillsynens omfattning och gäller fristående skolor, inte förskolor. Idag har det inte funnits lagstöd för att rikta kritik mot en verksamhet som har för låg personaltäthet; kritiken har endast kunnat avse de kvalitetsbrister som eventuellt har uppstått pga personaltätheten. Men med den nya bestämmelsen ska Skolinspektionen också få möjlighet att titta på just lärarresurserna. Detta gäller endast om bristerna är återkommande och påtagligt försvårar för eleverna att nå målen för utbildningen. Det som kan ligga till grund för bedömningen är dels elevernas behov, dels kommunens nyckeltal om lärartäthet.

Ur Skollagen:

26 kap 2 § skollagen/Träder i kraft I:2015-01-01/ Med tillsyn avses i denna lag en självständig granskning som har till syfte att kontrollera om den verksamhet som granskas uppfyller de krav som följer av lagar och andra föreskrifter. I tillsynen ingår att fatta de beslut om åtgärder som kan behövas för att den huvudman som bedriver verksamheten ska rätta fel som upptäckts vid granskningen.

Om det vid tillsynen av verksamheten vid en skolenhet konstateras återkommande brister som påtagligt påverkar förutsättningarna för elever att nå målen för utbildningen, ska lärarresurserna vid skolenheten analyseras. Lag (2014:903).

Personuppgiftsansvar, personuppgiftsbiträdesavtal eller gemensamt ansvar inom skolväsendet?

18 december 2018

Frågan om personuppgiftsbiträdesrelationer inom regelverket för GDPR väcker ofta osäkerhet. När är en organisation själv personuppgiftsansvarig för en behandling, när

Nya bestämmelser om ägar- och ledningsprövning från 1 januari

17 december 2018

Den 1 januari 2019 börjar ett nytt regelverk för ägar- och ledningsprövning i fristående verksamheter att gälla. Det innebär att

Nya bestämmelser på skolans område halvårsskiftet 2018

23 augusti 2018

Huvudmannen ska utse en eller flera skolchefer, det är nu obligatoriskt med prao i grundskolan och om en elev har

Han är årets skolledare 2018

13 mars 2018

Hans Jakobsson, rektor på ABB Industrigymnasium i Västerås är årets skolledare. Tålamod, strategiskt tänkande och kollegor som verkligen vill göra