09 juli 2014

   För Friskolornas riksförbund och våra medlemmar är det viktigt och självklart med transparens och insyn. Därför vill vi öka transparensen och insynen i alla förskolor och skolor, både fristående och kommunala. Missförhållanden ska alltid åtgärdas så snart som möjligt. Samtidigt finns komplexa frågeställningar som måste lösas. Vi vill medverka till en bra lösning som ökar transparensen.

   För Friskolornas riksförbund och våra medlemmar är det viktigt och självklart med transparens och insyn. Det är centralt för hela systemets legitimitet att alla barn och elever får den omsorg och skola de har rätt till. Därför vill vi öka transparensen och insynen i alla förskolor och skolor, både fristående och kommunala. Missförhållanden ska alltid åtgärdas så snart som möjligt.

   Transparensen ska givetvis omfatta meddelarfrihet och möjlighet att få ta del av information i linje med den offentlighetsprincip som gäller i offentlig verksamhet. Insynen behöver också bli bättre när det gäller jämförelser av resultat och hur väl både kommunala och fristående skolor lyckas med sitt uppdrag.

   För att systemet ska fungera praktiskt – och dessutom vara rättssäkert för alla inblandade – behövs stor eftertanke och bra avvägningar. De resurser som ges till skolans verksamheter ska inte i onödan läggas på administration istället för undervisning. För små enheter kan ogenomtänkta regler göra det svårt att klara kärnuppdraget.

   Vi har ett gemensamt ansvar för att de regler vi inför verkligen når sitt mål. Ingen tjänar på att väl fungerande verksamheter utsätts för ogenomtänkta regleringar och administration som begränsar, snarare än bidrar till att nå målet.

   Behovet av balans i regelverket syns tydligt i direktiven till utredningen ”Offentlighetsprincipen i fristående skolor” som ska vara klar i oktober 2015. Där står att regleringen ska bli praktiskt tillämpbar både för huvudmän och för deras enheter. Utredningen ska också analysera hur den administrativa bördan påverkas och om det kan få konsekvenser för utbudet av fristående skolor. Vi ser fram emot att ta del av utredningens förslag och att ge de underlag den behöver för sitt arbete.

   Friskolornas riksförbund vill öka transparensen och insynen i fristående förskolor och skolor. Samtidigt kan varken vi eller andra blunda för att det finns komplexa frågeställningar som måste lösas för bästa effektivitet och rättssäkerhet. Vi vill medverka till en bra lösning som ökar transparensen.

   Nya lagar och regler från halvårsskiftet 2024

   19 juni 2024

   I sommar och till hösten börjar några nya lagar och regler att gälla. På Skolverkets webb finns samlad information om

   Utökad kontroll av uppgifter i belastningsregistret

   17 juni 2024

   Friskolornas riksförbunds yttrande över promemorian Utökad kontroll av uppgifter i belastningsregistret U2024/01028 Ladda ned hela remissvaret Remissvar FR_pm Utökad kontroll

   Vem bryr sig om elever som behöver omfattande stöd?

   17 juni 2024

   Det är en minst sagt relevant fråga. Nu senast har det kommit en dom i Högsta domstolen, som innebär att

   Informationsträffar Almega

   13 juni 2024

   Den 13 juni höll vi tre webbinarier för de medlemmar som vill veta mer om vad ett medlemskap i Almega