Friskolor allt populärare

Barn och elever börjar allt oftare i en fristående förskola eller skola. Det visar en genomgång av elevstatistik från Skolverket gjord av Friskolornas riksförbund.

Barn och elever börjar allt oftare i en fristående förskola eller skola. Det visar en genomgång av elevstatistik från Skolverket gjord av Friskolornas riksförbund.

– Trenden är att intresset för friskolor ökar totalt sett. Bland elever och föräldrar som nyligen valt förskola och skola ökar andelen som går i fristående verksamheter, säger Claes Nyberg, vd på Friskolornas riksförbund.

Helt färska siffror från Skolverket visar att andelen barn i fristående förskolor fortsätter öka. I grundskolan visar preliminära siffror att elever oftare börjar i årskurs 1 på en fristående skola, från 10,3 till 10,6 procent mellan läsåren 2012/13 till 2013/14. På högstadiet går idag 17,0 procent i en friskola och trenden visar på en ökning till höstterminen.

I gymnasieskolans årskurs 1 ökar andelen elever som går på en fristående skola på 18 av 25 program mellan läsåren 2012/13 och 2013/14. Även om andelen elever i fristående gymnasieskolor ökar på de flesta program minskar andelen något totalt sett, från 26,0 procent 2012/13 till 25,8 2013/14. Den utvecklingen kan kopplas till minskat intresse för yrkesutbildningar.

– Fristående skolor har medvetet minskat utbudet av yrkesprogram från att tidigare haft en högre andel av yrkesutbildningarna  än kommunala skolor. När friskolor nu ställer om till fler teoretiska program växer deras andel där, säger Claes Nyberg.

Kraftigt minskade elevkullar i gymnasiet bidrar också till att andelen elever i fristående gymnasieskolor totalt sett inte ökar just nu.

– Vid minskande elevkullar godkänns få nya skolor av Skolinspektionen och då är det naturligt att andelen planar ut.  När kullarna ökar är det troligt att antalet godkända skolor blir fler och med det följer en ökad elevandel, säger Claes Nyberg.

Friskolebranschen består till absolut största delen av små aktörer. Det visar en genomgång av Skolverkets skolregister som Friskolornas riksförbund gjort. Av de aktörer som driver grund- eller gymnasieskola driver 85 procent endast en skola. Knappt 9 procent driver två skolor. De tio största aktörerna utgör drygt 1 procent av alla aktörer.

Ladda ner rapporten här

För kommentarer:

Claes Nyberg, vd, 0703-854 854

För upplysningar:

Magnus Johansson, kommunikatör, 08-762 78 04