Allt fler kommuner fördelar skolpeng utifrån socioekonomiska faktorer

I dag kan en kommun välja att fördela skolpengen genom att ta hänsyn till socioekonomiska faktorer. Sådana faktorer kan bland annat handla om elevernas kön, om de är utlandsfödda eller har utländsk bakgrund, föräldrarnas utbildningsnivå. Den möjligheten finns uttryckt i förarbeten till skollagen.