Långt kvar till skolpeng på lika villkor

Trots tydlig lagstiftning är det vanligt att kommuner undanhåller medel som elever har rätt att ta med till sin fristående skola. I flera fall handlar det om tusentals kronor per elev och år, med konsekvensen att eleven riskerar att få en sämre utbildning. Det visar en omfattande granskning som Friskolornas riksförbund har gjort.

För tre år sedan förtydligades skollagen. Syftet var att skapa lika villkor för alla elever, oavsett om de väljer kommunal eller fristående skola. Kommunerna fick klara besked om att skolpengen ska fördelas på lika villkor. Friskolornas riksförbunds granskning visar att kommuner fortfarande gör felaktiga beräkningar av skolpengen, som innebär att elever i fristående verksamheter får mindre resurser.

Elever med stödbehov

Ett särskilt allvarligt exempel är hur lagen urholkats för de elever som har rätt till särskilt stöd. Trots mängder av överklaganden har kommun efter kommun bestämt sig för att inte tilldela tilläggsbelopp för de elever som har störst behov i själva undervisningssituationen.

Ingen insyn i besluten

Ett annat problemområde är bristande transparens. Trots att intentionen med lagen är fullständig öppenhet så är det ofta svårt att förstå hur kommuner har beräknat storleken på skolpengen. Granskningen visar också att många kommuner skriver av underskott i kommunenens egna skolor, utan att kompensera de fristående huvudmännen med samma resurser.

Hela rapporten

Friskolornas riksförbund har identifierat sammanlagt sju problemområden med lagstiftningen:

  • Budgetavvikelser
  • Lokalersättning
  • Schabloniserad ersättning för administration
  • Schabloniserad ersättning för moms
  • Bristande transparens
  • Tilläggsbelopp för särskilt stöd
  • Tillståndsprocessen

I rapporten beskrivs vart och ett av dessa områden, tillsammans med förslag på lösningar.