”Vi välkomnar ’Uppdrag gransknings’ test av friskolorna – nu är det vårt ansvar att i varje handling stå upp för en öppen skola”. Det skriver Claes Nyberg, vd för Friskolornas riksförbund i Expressen idag med anledning av Uppdrag granskning som sänds ikväll.

Svensk skola ska vara öppen för alla. Det är en viktig grundprincip som alla vi som verkar i skolan varje dag ska leva upp till. Det ska ske både i efterlevnad av lagar och regler, men även i hur vi bemöter föräldrar och elever. Öppenhetskravet måste följas fullt ut. Allt annat är oacceptabelt och strider mot lagens intentioner.

Friskolorna själva är de första som måste slå vakt om detta. Friskole- reformen har inneburit en unik och värdefull valfrihet för alla elever och föräldrar. Rätten att välja skola är inte längre enbart förunnad de med ekonomiska resurser.

SVT:s "Uppdrag Granskning" har under våren och hösten granskat friskolor och hur de sköter öppenhetskravet. Det är bra. Alla skolor ska klara ett sådant test. Den stora gruppen som fått frågor om det finns plats på deras skola har givit tydliga svar, oftast att det är kö.

Men några enskilda skolor har inte klarat testet. Fiktiva föräldrar som ställt en öppen fråga om det finns plats för deras barn har fått olika svar. Risken är att det påverkar föräldrars beslut att söka plats på skolan. Även om skolor inte har haft för avsikt att bemöta föräldrarna olika så är det ändå ett problem. Och görs det avsiktligt är det ett lagbrott.

Det finns också i programmet ett exempel på en företrädare som inför dold kamera uttrycker sig kränkande och rasistiskt om elever. Det gör mig upprörd. Sådana företrädare finns det inte plats för i svensk skola över huvud taget. Skolans värdegrund är central i vårt uppdrag i alla lägen och där får vi aldrig darra på manschetten.

De skolor som inte har klarat den här granskningen behöver skärpa sina rutiner och bli tydligare i sin information. Vi vet att flera av dem och även andra skolor har tagit granskningen till sig och redan genomfört förändringar för att det inte ska upprepas. Det är utmärkt och vi ger som förbund råd till dem.

Vår bild är att fristående skolor sköter öppenhetskravet och köregler bra när de får formella ansökningar. Vi har kontaktat Skolinspektionen för att se deras statistik kring hur man följer lagen. Inte heller de kan se ett mönster även om det finns enstaka fall där skolor fått kritik.

Det är bra att Skolinspektionen granskar hur friskolor sköter sina köer både vid återkommande inspektioner och när de får anmälningar. Det är en rätts- säkerhetsfråga. Vi kommer följa detta och hålla tät dialog med dem för att se om något behöver ändras i den information och de råd vi båda ger till friskolor.

Sedan en tid arbetar vi som branschförbund med att stärka arbetet med våra etiska riktlinjer och hur vi ser till att de följs. Vi behöver höja tempot ytterligare och vara tydligare både utåt men framförallt inåt i vår bransch. Ett tema kring öppenhet kommer därför att vara genomgående i all vår information såsom kurser och rådgivning under det kommande året. Direkt när vi fick reda på granskningens innehåll informerade vi återigen våra medlemmar tydligt om vad lagen säger.

Samtidigt är bilden av friskolor märklig och ofta ensidigt svart. Bilden hos de föräldrar och elever som har erfarenhet av friskolor är ofta betydligt mer positiv än den allmänna debatten. Redan i dag går 300 000 barn och elever i fristående förskolor och skolor. 13,3 procent av eleverna går i dag på en fristående grundskola och andelen växer. Skolor med nöjda elever och föräldrar och goda studieresultat.

Alla skolor, fristående som kommunala, ska hålla hög kvalitet och ha stort fokus på utbildningens innehåll och elevers bästa. Vi måste arbeta för att utveckla den svenska skolan med höjda studieresultat och pedagogisk utveckling.

Friskolor har i dag elever med en mängd olika bakgrunder och förutsättningar. Andelen elever som har rätt till modersmål är i dag drygt 21 procent mot 20 i kommunala skolor, och när det gäller hur många som deltar är skillnaden än större. Andel elever som behöver stöd och har ett åtgärdsprogram är lika i kommunala och fristående skolor. Det är också vanligt att elever som har behov av stöd vänder sig till friskolor för att få det stöd de behöver och många friskolor har utvecklat bra metoder just för dem. Friskolor och rätten att välja en annan skola än den närmaste har gjort att elever lättare kan bryta boendesegregationen och välja något som passar just dem.

Friskolor har mycket att vara stolta över och våra verksamheter har överlag bra resultat. Men nu är vår trovärdighet när det gäller öppenhet ifrågasatt. Det är bara vi själva som kan visa att vi varje dag och i varje handling står upp för en öppen skola. Ansvaret är vårt.

Claes Nyberg, vd för Friskolornas riksförbund
 

Debatt: Sundbyberg har undanhållit pengar från friskoleelever

20 november 2023

”En fråga förblir obesvarad när politiker och andra opinionsbildare går till attack mot friskolor. Varför väljer så många friskolor? Sedan

Debatt: Ge hemmasittare bättre chans att hänga med

06 juli 2023

Allt fler elever stannar hemma från skolan. De så kallade hemmasittarna är ett växande problem, som det pratas för lite

Debatt: Blandade skolor ger fler brott

29 juni 2023

Elever i skolor i socioekonomiskt blandade områden är mer utsatta för brott. Skolan i allmänhet är den vanligaste brottsplatsen för

Debatt: Vi behöver mäta kvalitet i skolan

15 juni 2023

Hur ska man kunna välja rätt skola om man inte vet hur bra de olika alternativen är? I Sverige mäter