Den nya skollagen säger att friskolor ska lämna över betygshandlingar till den kommun där skolan är belägen. SKL har tillsammans Friskolornas riksförbund tagit fram rekommendationer för hur överlämningen kan gå till.

Uppdaterad 2014-11-20

Enligt den nya skollagen ska en fristående skola lämna över elevernas slutbetyg eller de betygshandlingar eleven får efter avgång från gymnasieskolan till lägeskommunen. Anledningen är att fristående skolor inte är myndigheter eller på annat sätt offentliga organ. Därför gäller varken offentlighetsprincipen enligt tryckfrihetsförordningen eller skyldigheten att arkivera handlingar enligt arkivlagen. Fristående skolor omfattas inte heller av bestämmelserna i offentlighets- och sekretesslagen, men det finns däremot en bestämmelse som reglerar tystnadsplikten för både fristående förskolor och skolor i 29 kap. 14 § skollagen.

Elevernas rättssäkerhet har stärkts

När det gäller hantering och arkivering av handlingar har det inte funnits någon motsvarande bestämmelse för friskolor som för kommunala skolor, men elevernas rättsäkerhet har stärkts. Nu har elever på fristående skolor samma möjligheter som elever i offentliga skolor att i efterhand kunna få uppgifter om genomförd skolgång, till exempel om originalbetyget har förkommit eller den fristående skolan där eleven gått inte längre finns kvar.

Den nya bestämmelsen i 29 kap. 18 § skollagen anger alltså att huvudmannen för en fristående skola där betyg sätts ska lämna över elevernas slutbetyg eller de betygsdokument som eleven får efter fullföljd gymnasieutbildning till den kommun där skolan är belägen. När det gäller slutbetyg blir bestämmelsen tillämplig första gången på betyg som utfärdas läsåret 2011/12.

Det framgår inte någonstans närmare om hur man kan gå till väga eller vilka handlingar som avses i olika situationer.
För att underlätta hanteringen har Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) efter kontakter med Friskolornas riksförbund tagit fram ett cirkulär med rekommendationer till kommunerna.

Kortfattat framgår bland annat hur handlingar lämpligen överlämnas och tas emot samt följande information om vilka handlingar som avses:

  • För grundskolan avser det elevens slutbetyg vid fullföljd grundskoleutbildning eller intyg om avgång från grundskola.
  • För gymnasieskolan avser det examensbevis, studiebevis eller gymnasieintyg.
  • Det är en kopia av den betygshandling eleven får som ska överlämnas.

Både regeln och rekommendationerna är bra utifrån ett elevperspektiv, men underlättar förstås också för fristående skolor som inte behöver spara handlingarna under långa tider.

Vad gör man om kommunen har andra riktlinjer?

Skyldigheten för fristående skolor är tydlig, betygshandlingarna ska lämnas in till den kommun där friskolan finns. Det finns dock inte någon motsvarande bestämmelse för kommuner som anger att de är skyldiga att ta emot, men det ligger förstås i sakens natur.

Dessvärre finns det dock en hel del kommuner som uppger att de inte tar emot betygshandlingarna. Anledningen uppges vara att kommunen saknar riktlinjer för att ta emot eller så har kommunen tagit fram egna riktlinjer som inte rimmar med lagstiftningen. Det handlar oftast om att kommunen tar emot betygshandlingarna flera år efter det att eleven avslutade sin utbildning.

Vår rekommendation är att man trots riktlinjerna ändå står på sig, hänvisar till skollagen och lämnar in betygen samt ser till att få en kvittens.

Avgiftsfritt!

En kommun har inte rätt att ta ut några avgifter från en fristående skola i samband med överlämnandet av elevernas betygshandlingar. För att en kommun ska få ta ut en avgift krävs stöd i lag enligt 3 § avgiftsförordningen (1992:191) och något sådant stöd finns inte i skollagen.  Skollagen är tvingande när det gäller överlämnande av betygshandlingar, både för de fristående skolorna att översända betygsdokumenten och för kommunerna att ta emot handlingarna.

Förbundsjuristerna/MD

 

Utökad kontroll av uppgifter i belastningsregistret

17 juni 2024

Friskolornas riksförbunds yttrande över promemorian Utökad kontroll av uppgifter i belastningsregistret U2024/01028 Ladda ned hela remissvaret Remissvar FR_pm Utökad kontroll

Vem bryr sig om elever som behöver omfattande stöd?

17 juni 2024

Det är en minst sagt relevant fråga. Nu senast har det kommit en dom i Högsta domstolen, som innebär att

Informationsträffar Almega

13 juni 2024

Den 13 juni höll vi tre webbinarier för de medlemmar som vill veta mer om vad ett medlemskap i Almega

Varför måste skolor stängas?

11 juni 2024

Den rubricerade frågan är mycket relevant. Därför finns det skäl att ta reda på dess svar. I skoldebatten framförs det