Tillgång till skolbibliotek – vad säger nya skollagen?

Under den senaste tiden har det förekommit uttalanden kring den nya skollagens krav på elevers tillgång till skolbibliotek. Skolinspektionen, som har tolkningsföreträde av vad lagen anger, tog under våren fram en intern bedömningspromemoria för sin tillsyn av skolor.