Friskolornas riks­förbunds synpunkter på förslaget till föreskrifter om ansökan om legitimation för lärare och förskollärare m.m. samt föreskrifter om villkor för behörighet och legitimation för lärare och förskollärare med utländsk utbildning, Dnr 61-2010

Friskolornas riksförbund (förbundet) har getts möjlighet att lämna synpunkter på ovan rubricerade förslag och vill anföra följande.

Förbundet tillstyrker förslaget till föreskrifter om villkor för behörighet och legitimation för lärare och förskollärare med utländsk utbildning. En betydelsefull del av de nya föreskrifterna gäller hur kravet på kunskaper i svenska för att utländska lärare ska kunna få svensk lärarlegitimation prövas. Att olika möjligheter nu ges innebär ett framsteg i förhållande till dagens stela krav på betyg i Svenska B från gymnasiet (till stor del en litteraturkurs). Förbundet anser dock att det finns anledning att även lyfta fram behovet av ett ytterligare alternativ som innebär att den praktiska förmågan att kommunicera med elever och föräldrar verifieras, utan att det behöver ta vägen via en formell och utdragen kurs i svenska. Exempelvis kunde något legitimerat språkinstitut eller någon utvärderare från universitet ges rätt att värdera en lärares uppvisade förmåga att kommunicera i en klassrumssituation, och avge sitt yttrande till Skolverket – parallellt med rektorns – inför dess beslut om legitimation. Duktiga utländska lärare från länder som har topprekrytering till lärarutbildningarna och därtill en bättre utbildning än den svenska – t.ex. Kanada – ger mycket positiva bidrag till svensk skola. Om de får arbeta, utvecklar de efterhand sin förmåga att kommunicera även på svenska. Sådan träning i den dagliga verksamheten är ofta mer motiverande och effektiv än att tvingas läsa in svenskan i en konstruerad kursmiljö.

Förbundet har i övrigt inget att invända mot förslaget till föreskrifter om ansökan om legitimation för lärare och förskollärare m.m.

Stockholm 2011-05-03

För Friskolornas riksförbund

Carl-Gustaf Stawström

kanslichef

Mariette Dennholt

förbundsjurist