Friskolornas riks­förbunds yttrande över förslaget till stödmaterial Mitt riktiga namn

Friskolornas riksförbund (förbundet) har getts möjlighet att lämna synpunkter på stödmaterialet om hur det är att leva med skyddade personuppgifter och vill framföra följande.

Förbundet ställer sig positivt till stödmaterialet som vi bedömer ger en god hjälp till huvudmän och personal i utbildningsverksamheten för de ofta svåra hanteringsproblem som uppstår när det handlar om barn och elever med skyddade personuppgifter. Oftast är inte problemen av juridisk natur och då är de ganska ”handfasta” råd som ges för skapande av rutiner till stor hjälp ute i verksamheten. Samtidigt anser vi att det också är bra att det ges en närmare genomgång av de bestämmelser som är tillämpliga och som verksamheterna måste beakta när det gäller skyddet för de enskilda. Vi anser alltså att innehållet i stödmaterialet i huvudsak är mycket bra, men vill göra nedanstående viktiga påpekande.

Riksdagen har bestämt att författningsbestämmelserna för skolhuvudmännen så långt det är möjligt ska vara gemensamma, och genom både den nya skollagen och skolformsförordningarna jämställs regleringen i allt väsentligt för både kommunala och fristående verksamheter. Även när det gäller bestämmelser om sekretess respektive tystnadsplikt har dessa gjorts i stort sett likalydande, om än placerade i olika lagar, för att betona att regleringen ska vara jämförbar för alla skolhuvudmän.

I dag går drygt 20 procent av eleverna i en fristående skola motsvarande gymnasieskolan. Drygt tio procent av eleverna går i fristående grundskola. Knappt 20 procent av barnen finns i fristående förskolor. Det är därför mycket viktigt att även de fristående skolhuvudmännen och deras personal, oavsett vilken skolform som avses, kan ta till sig det som står i det viktiga stödmaterialet.

I stödmaterialet saknar vi i stort sett helt perspektivet för de fristående verksamheterna. När vi gått igenom materialet kan vi inte se att det är vare sig nödvändigt eller tillräckligt att hänvisa de fristående verksamheterna till ett kortfattat sista stycke i materialet. Det är enkelt att göra förändringar i hela dokumentet utan att ändra innehållet, så att det blir tydligt att materialet kan användas och tillämpas även av de fristående huvudmännen och deras personal. Vi har därför tagit oss friheten att som bilaga till detta remissvar lägga ett förslag till textförändringar gjorda i det befintliga stödmaterialet, för att tydligt visa på de förändringar vi anser kan göras, så att även de fristående huvudmännen och deras personal omfattas av råd och bestämmelser i stödmaterialet.

Sammanfattningsvis anser vi alltså att det upprättade stödmaterialets innehåll i sig är mycket bra, men i stort sett helt saknar perspektiv på de fristående verksamheterna. Det stämmer illa med den intention som riksdag och regering visat på när det gäller att jämställa de olika skolhuvudmännen. Vi anser därför att Skolverket bör göra de förhållandevis små förändringar som behövs, förslagsvis enligt bifogade bilaga, för att göra materialet tillgängligt och tillämpligt även för de fristående verksamheterna.

Stockholm den 26 januari 2011

Friskolornas riksförbund

Carl-Gustaf Stawström

Kanslichef

Gudrun Rendling

Förbundsjurist