Friskolornas riks­förbunds yttrande över departementspromemorian Olovlig frånvaro i skolan (U2010/4389/S)

Friskolornas riksförbund (förbundet) har beretts möjlighet att lämna synpunkter på ovan rubricerade promemoria och vill anföra följande.

Förbundet konstaterar att det i promemorian inte läggs några förslag som avser fristående skolor specifikt, utan förslaget gäller generellt oavsett skolhuvudman. Med hänvisning till detta avstår förbundet från att lämna några synpunkter på förslagen i promemorian.

Stockholm den 1 december 2010

Friskolornas riksförbund

Carl-Gustaf Stawström

kanslichef

Gudrun Rendling

förbundsjurist