01 december 2010

Friskolornas riksförbund (förbundet) har getts möjlighet att lämna synpunkter på ovan rubricerade promemoria och vill framföra följande.

Förbundet ställer sig positivt till förslaget om en försöksverksamhet med spetsutbildning i grundskolan.

Förbundet anser vidare att det är bra att det förtydligas hur betygssättningen ska ske när eleverna läser utifrån en ämnesplan som fastställts för ämnen i gymnasieskolan. I promemorian anges att en ”självklar förutsättning är att kunskapskraven för grundskoleutbildningen först är uppfyllda” innan eleven läser enligt ämnesplaner för gymnasieskolan. Frågan om elevens behörighet att läsa gymnasieämnen i grundskolan bör dock förtydligas något och även framgå av förordningstexten, för att undanröja eventuella oklarheter om detta. Vidare bör det också stå klart att det finns möjlighet för eleven att läsa om kurser/ämnen på gymnasieskolan för att kunna höja betyget om så önskas.

När det gäller de villkor som ställs för tillstånd att delta i försöksverksamheten ställer vi oss bakom förslaget i stort. När det gäller kravet på ett etablerat samarbete med en gymnasieskola anser vi dock att det inte klart framgår av promemorian vilka fördelar som kan uppnås med ett sådant samarbete, som gör att detta skulle vara ett villkor för godkännande. Det anges att samarbetet ska ske med en gymnasieskola som har utbildning i det eller de ämnen som spetsutbildningen är inriktad mot, men det torde vara så att i stort sett alla gymnasieskolor har utbildning i de ämnen som avses med spetsutbildningen. Med den rätt elever idag har att välja gymnasieskola, bör det också för elever som genomgått spetsutbildning vara upp till dessa vilken skola och utbildning som ska väljas.

I det sammanhanget vill vi också peka på att vid bedömningen av om skolan uppfyller detta villkor, bör beaktas att en kommun har ett försteg framför en fristående skola. En kommunal huvudman anordnar oftast både grund- och gymnasieskola vilket naturligtvis underlättar i samarbetsfrågan. Förbundet anser att det är viktigt att en fristående huvudman inte missgynnas vid tillståndgivningen pga detta.

I övrigt ställer sig förbundet bakom förslagen i promemorian.

Stockholm den 1 december 2010

Friskolornas riksförbund

Carl-Gustaf Stawström

Kanslichef

Gudrun Rendling

Förbundsjurist

 

Vesna Prekopic: Så behöver skolan jobba mot brott

20 september 2023

Skolan är den vanligaste brottsplatsen för Sveriges unga. Vad behöver vi göra för att vända utvecklingen? På onsdagsmorgonen den 20

SVT:s friskolekritiska vinkling sprack – men de körde ändå

19 september 2023

På tisdagen publicerade SVT Nyheter Småland ett nyhetsinslag om att Växjös kommunala skolor går back. Boven i dramat? Ja, enligt

Så många svenskar vill behålla skolvalet

11 september 2023

Friskolor ifrågasätts ofta i debatten. Men en opinionsundersökning från Demoskop visar att stödet för det fria skolvalet är överväldigande bland

Skolan som brottsplats – är skolan maktlös?

11 september 2023

Svenska Dagbladets kultursida hade i förra veckan en artikel av Linnea Lindquist om våldet i skolan och maktlösheten man kan