Friskolornas riks­förbunds yttrande över betänkandet Skolgång för alla barn (SOU2010:5)

Friskolornas riksförbund (förbundet) har getts möjlighet att lämna synpunkter på ovan rubricerade betänkande trots att den formella remisstiden gått ut. Förbundet uppskattar denna möjlighet och vill anföra följande.

Förbundet har i tidigare yttrande över betänkandet Skolgång för barn som ska avvisas eller utvisas (SOU 2007:34) framfört att det är rimligt att barn i familjer som håller sig undan verkställighet av avvisnings- eller utvisningsbeslut inte ska ha rätt, men väl möjlighet till utbildning i fristående skola eller enskilt driven barnomsorg. Skälet för att förbundet ansåg att dessa barn inte skulle ha en ovillkorlig rätt att tas emot i fristående skola berodde på att förslaget innebar att skolan inte skulle ges möjlighet att få någon skolpeng/bidrag för dessa elever. Förbundet framförde att för att lika villkor ska erhållas, måste också den fristående verksamheten få rätt till det statliga bidrag som föreslogs skulle utgå till kommuner som tar emot dessa barn i sina verksamheter.

I det nya betänkandet Skolgång för alla barn föreslås att barn och elever som vistas i landet utan tillstånd i huvudsak ska få rätt till skolgång, förskoleverksamhet och skolbarnsomsorg på samma sätt som andra barn och elever bosatta i landet. Det innebär att barnen/eleverna också får rätt att välja enskilt driven förskoleverksamhet och pedagogisk omsorg, fritidshem och fristående förskoleklass/skola. I betänkandet lämnas också förslag på att dessa verksamheter ska få rätt till ett statligt bidrag för de barn och elever som tas emot, på samma sätt som kommunen får bidrag.

Då förslagen i betänkandet helt stämmer överens med det som förbundet tidigare anfört och då förslagen ger förutsättningar för att lika villkor ska råda för eleverna, oavsett vilken huvudman som anordnar verksamheten, ställer sig förbundet bakom förslagen i betänkandet Skolgång för alla barn.

Stockholm den 6 juli 2010

Friskolornas riksförbund

Carl-Gustaf Stawström

Kanslichef

Gudrun Rendling

Förbundsjurist