06 juli 2010

   Friskolornas riksförbund (förbundet) har getts möjlighet att lämna synpunkter på ovan rubricerade betänkande trots att den formella remisstiden gått ut. Förbundet uppskattar denna möjlighet och vill anföra följande.

   Förbundet har i tidigare yttrande över betänkandet Skolgång för barn som ska avvisas eller utvisas (SOU 2007:34) framfört att det är rimligt att barn i familjer som håller sig undan verkställighet av avvisnings- eller utvisningsbeslut inte ska ha rätt, men väl möjlighet till utbildning i fristående skola eller enskilt driven barnomsorg. Skälet för att förbundet ansåg att dessa barn inte skulle ha en ovillkorlig rätt att tas emot i fristående skola berodde på att förslaget innebar att skolan inte skulle ges möjlighet att få någon skolpeng/bidrag för dessa elever. Förbundet framförde att för att lika villkor ska erhållas, måste också den fristående verksamheten få rätt till det statliga bidrag som föreslogs skulle utgå till kommuner som tar emot dessa barn i sina verksamheter.

   I det nya betänkandet Skolgång för alla barn föreslås att barn och elever som vistas i landet utan tillstånd i huvudsak ska få rätt till skolgång, förskoleverksamhet och skolbarnsomsorg på samma sätt som andra barn och elever bosatta i landet. Det innebär att barnen/eleverna också får rätt att välja enskilt driven förskoleverksamhet och pedagogisk omsorg, fritidshem och fristående förskoleklass/skola. I betänkandet lämnas också förslag på att dessa verksamheter ska få rätt till ett statligt bidrag för de barn och elever som tas emot, på samma sätt som kommunen får bidrag.

   Då förslagen i betänkandet helt stämmer överens med det som förbundet tidigare anfört och då förslagen ger förutsättningar för att lika villkor ska råda för eleverna, oavsett vilken huvudman som anordnar verksamheten, ställer sig förbundet bakom förslagen i betänkandet Skolgång för alla barn.

   Stockholm den 6 juli 2010

   Friskolornas riksförbund

   Carl-Gustaf Stawström

   Kanslichef

   Gudrun Rendling

   Förbundsjurist

    

   Varför måste skolor stängas?

   11 juni 2024

   Den rubricerade frågan är mycket relevant. Därför finns det skäl att ta reda på dess svar. I skoldebatten framförs det

   Skolinspektionens skolenkät tydlig – lärare i friskolor trivs bättre

   10 juni 2024

   Skriver i dag på Expressen DEBATT. För fackförbundet Sveriges lärare är den så kallade marknadsskolan ett rött skynke. Många lärarstudenter

   Se frukostseminariet ”Varför måste skolor stängas?”

   10 juni 2024

   När en skola lägger ned aktiveras ofta ett helt samhälle för att kämpa emot. Men kan en skolnedläggning vara nödvändig

   Insyn eller inte insyn – det är frågan

   31 maj 2024

   För över en månad sedan överlämnade den så kallade Skolinformationsutredningen sitt förslag till skolministern. Denna för friskolorna så viktiga utredning,