Remissvar

Remisser som kommit till Friskolornas riksförbund samt de remissvar vi lämnat.


Yttrande över promemorian Vissa frågor om behörighet och legitimation för lärare och förskollärare (U2012/2230/S)

Friskolornas riksförbund (förbundet) har fått möjlighet att lämna yttrande över rubricerad promemoria. Förbundet anser även denna gång att det är positivt att regelverket ses över utifrån inkomna synpunkter och att åtgärder vidtas för att lösa såväl behörighets- som rekryteringsproblem. Förbundet tillstyrker de tre förslagen som anges i remisspromemorian men lämnar dock följande synpunkter.

Synpunkter på Skolverkets förslag till föreskrifter om riksprislistan för 2013

Friskolornas riksförbunds synpunkter på Skolverkets förslag till föreskrifter om vissa belopp för elever vid fristående gymnasieskolor (riksprislistan) och gymnasiesärskolor, internationella skolor samt ersättning för visst stöd på introduktionsprogram avseende år 2013 samt om bidrag till fristående gymnasieskolor och gymnasiesärskolor i vissa fall enligt 1985 års skollag för år 2013 samt, dnr 37-2012:1537.

Synpunkter på Skolverkets förslag på föreskrifter om riksprislistan 2012

Friskolornas riksförbund har fått ta del av Skolverkets förslag på föreskrifter om belopp till riksprislistan 2012. Med anledning av att en ny gymnasiestruktur enligt GY11 infördes 1 juli 2011 upprättar Skolverket numera två föreskrifter om belopp till riksprislistan; en enligt den tidigare programstrukturen och en enligt den nya. Förbundet utgår ifrån att de båda listorna är framräknade utifrån samma förutsättningar och kommenterar därför inte listorna var för sig.

Visa fler…