Remissvar

Remisser som kommit till Friskolornas riksförbund samt de remissvar vi lämnat.


Friskolornas riksförbunds yttrande över promemorian Statsbidrag för höjda löner till lärare och vissa andra personalkategorier, U2015/05040/UH

Friskolornas riksförbund tillstyrker huvudsakligen förslagen i promemorian, men har synpunkter vissa delar. Lönesättning ska vara en fråga för arbetsmarknadens parter och statsbidraget ska i första hand enbart omfatta lärare i förskoleklass, grundskola och gymnasieskola. Att medlen på sikt ska fördelas via det generella statsbidraget till kommunerna innebär en osäkerhet kring finansieringen av löneökningen, vilket kan riskera att målen för satsningen inte nås.

Yttrande över promemorian Förslag om utbildningsgaranti i gymnasieskolan

Förbundet har stor förståelse för att de elever som drabbas av en plötslig skolnedläggning måste få möjlighet gå klart sin utbildning. Men förslagen medför stora förändringar för de fristående gymnasieskolorna avseende finansieringen av utbildningsgarantin, där ett betydande avsteg från likabehandlingsprincipen görs genom att kommunen får rätt att göra ett avdrag på elevpengen. Förbundet anser inte att nyttan av förslagen står i proportion till de negativa följder förslagen medför, och med anledning av detta avstyrks förslagen i promemorian.

Visa fler…