Remissvar

Remisser som kommit till Friskolornas riksförbund samt de remissvar vi lämnat.


Remissvar: Vägledning för elevhälsan

Förbundet är positivt till att klargöranden tydligt görs i de juridiska frågor som det under lång tid rått ovisshet i. Det handlar särskilt om vårdgivaransvaret vid entreprenad och samverkan, områden där fristående skolhuvudmän varit särskilt berörda och som förbundet fått många frågor om de senaste åren. Ett material av vägledande karaktär på just detta område tjänar också på att lyfta fram olika konkreta och verksamhetsnära exempel för att göra det lättare för läsaren att förstå de mer komplicerade texterna av juridisk karaktär.

Remissvar: Skolverkets förslag till förändringar i styrdokument med anledning av regeringsuppdrag om nationella it-strategier

Förbundet anser att det är positivt att Skolverket fick regeringsuppdraget att ta fram nationella it-strategier för skolväsendet samt att Skolverket, som en följd av detta, föreslår behövliga förändringar i styrdokumenten för att tydliggöra skolans uppdrag att stärka elevers digitala kompetens och innovativa förmåga men också tydliggöra programmering som ett inslag i undervisningen.

Visa fler…