Remissvar

Remisser som kommit till Friskolornas riksförbund samt de remissvar vi lämnat.


Yttrande över promemorian Offentlighetsprincipen hos börsnoterade skolföretag

Förbundet avstyrker förslaget om att införa offentlighetsprincipen i börsnoterade skolföretag, med hänvisning till att rättsläget är alldeles för oklart om utlämnande av allmän handling och meddelarfrihet skulle stå i strid med MAR, EU:s Market Abuse Regulations (marknadsmissbruksförordningen) och dels riskera möjligheter till insiderbrott och dels att de börsnoterade företagen riskerar att agera emot börsreglerna när det gäller offentliggörande av information. Därmed står klart att konsekvenserna av införandet av offentlighetsprincipen hos börnoterade företag inte är tillräckligt utredda. Förbundet hänvisar här till yttrande från Advokatfirman Vinge till stöd för vårt bestämda avstyrkande av förslaget.

Remissvar: Vissa ändringar i regleringen om tillstånd att ta emot offentlig finansiering

Promemorian innehåller i huvudsak två förslag; en möjligheten för de organisationer som föreslås omfattas av vinstbegränsningen, att få behålla ett överskott motsvarande ett prisbasbelopp, ca. 45.500 kr, per år, för det fall att sju procent av det operativa kapitalet plus statslåneräntan underskrider detta belopp och att den vinstbegränsning som regeringen föreslagit inte ska omfatta vissa idéburna organisationer, t.ex. stiftelser, ideella föreningar och aktiebolag som har en vinstbegränsning inskriven i bolagsordningen. Förbundet avstyrker båda förslagen.

Friskolornas riksförbunds yttrande över förslagen till förändringar i skol- och gymnasieförordningen avseende bidrag till fristående skolor (2017-12-15)

Förbundet tillstyrker regeringens förslag om förändringar i respektive skolförordning, men med följande förslag till tillägg i paragraftexten: i andra stycket första meningen i respektive paragraf, dvs. ”Om det finns särskilda skäl för endera parten, ska ersättningen för lokalkostnader …”. Alternativt i näst sista meningen i andra stycket i respektive paragraf, dvs. ”… eller annan omständighet för kommunen eller den enskilde huvudmannen.”

Remissvar: Entreprenad, fjärrundervisning och distansundervisning (SOU 2017:44)

Friskolornas riksförbund välkomnar de förslag som kan leda till bättre elevresultat, effektivare resursanvändning och bättre flexibilitet kring undervisningen. Men förbundet anser att utredningen tyvärr mer ser problem med den nya teknik som står till buds för olika undervisningsformer i stället för de goda möjligheter som finns. Det finns en alldeles för stor rädsla för det som är nytt och som kanske inte tidigare prövats i Sverige. Förslagen är heller inte tillräckliga för att avhjälpa lärarbristen.

Remissvar: Bättre skydd mot diskriminering (SOU 2016:87)

Friskolornas riksförbund tillstyrker bland annat förslagen om att samordna tillsyn över bestämmelserna om diskriminering och annan kränkande behandling i skolan till Skolinspektionen. Förbundet avstyrker förslaget om att diskrimineringsersättning ska gälla för både diskriminering och annan kränkande behandling. Både diskrimineringsersättning och skadestånd för annan kränkande behandling ska beräknas utifrån dagens gällande bestämmelser och praxis.

Remissvar. EU:s dataskyddsförordning och utbildningsväsendet (SOU 2017:49)

Friskolornas riksförbunds yttrande begränsas till de delar i utredningen som särskilt berör våra medlemmars verksamheter. Förbundet delar bland annat utredningens bedömning att de åtgärder som både offentliga och enskilda huvudmän vidtar med stöd av skollagen som omfattar myndighetsutövning gentemot en elev är en sådan behandling som är nödvändig som ett led i den personuppgiftsansvariges myndighetsutövning i dataskyddsförordningens mening och att det föreslagna undantaget som avser fristående skolor som har begränsat sitt mottagande till att avse elever som är i behov av särskilt stöd behöver kompletteras med motsvarande möjlighet för fristående förskolor.

Visa fler…