Skolpeng

Ämne: Skolpeng


Friskolornas riksförbunds yttrande över föreskrifter om ändring i Skolverkets föreskrifter (SKOLFS 2010:4) om vissa bidrag för elever vid fristående gymnasieskolor och gymnasiesärskolor (riksprislistan) avseende 2010

Friskolornas riksförbund av inbjudits att komma med synpunkter på Skolverkets förslag till ändrade föreskrifter om riksprislistan 2010. Förbundet har även valt att delge sina synpunkter på vissa övriga delar av den rapport[1] som Skolverket lämnade över till regeringen i april 2010.