Grundskola

Ämne: Grundskola


Friskolornas riksförbunds yttrande över delbetänkandet Ökade möjligheter till modersmålsundervisning och studiehandledning på modersmål (SOU 2016:12)

Friskolornas riksförbund ställer sig bakom utredningsförslagen att kommuner och enskilda ska få beställa och utföra modersmålsundervisning på entreprenad och att huvudmän ska få beställa och utföra fjärrundervisning i modersmål och studiehandledning på modersmål. Men förbundet menar att fjärrundervisning också borde borde vara tillåtet i svenska som andraspråk.

Friskolornas riksförbunds yttrande över betänkandet Mer tid för kunskap – förskoleklass, förlängd skolplikt och lovskola (SOU 2015:81)

Friskolornas riksförbund tillstyrker utredningens förslag om att förskoleklassen blir obligatorisk och att eleverna därmed har skolplikt. Förbundet tillstyrker också förslaget om förlängd skolplikt med tillägget att det tydligt måste framgå att elevens hemkommun ska betala elevpeng även under en förlängd skolplikt.

Hallå lärarfacken och LO – uppmuntra de friskolehuvudmän som har långa köer att starta fler skolor

I DN kan vi idag läsa att LO, LR och Lärarförbundet menar att friskolor har ökat segregationen. Den som är det minst insatt i frågan vet att boendesegregationen är den största boven i detta sammanhang. Artikelförfattarna pläderar för att det ska tillsättas en utredning om antagning till skolor. Det behövs ingen utredning. Min uppmaning till er är: lägg kraften på att se till att fler kommuner inför ett aktivt skolval och uppmuntra de friskolehuvudmän som har långa köer att starta fler skolor.

Visa fler…