Yttrande över utkast till lagrådsremiss med förslag till ny skollag (dnr U2005/5584/S)

Friskolornas riksförbund (förbundet), som har beretts tillfälle att yttra sig över rubricerade förslag till lagrådsremiss, får anföra följande.

Remissvaret finns endast att ladda ner som pdf.

Ladda ner hela remissvaret (Pdf)