Friskolornas riksförbunds yttrande över remiss av förslag till föreskrifter för betygskatalog i gymnasieskolan (dnr 2006:810)

Friskolornas Riksförbund (förbundet) har beretts tillfälle att yttra sig över förslaget till föreskrifter för betygskatalog i gymnasieskolan och tillstyrker förslaget i sak.

Stockholm 2007-08-30

Förbundet vill dock ta tillfället i akt att påpeka att det inte finns anledning att göra åtskillnad på möjligheten att sätta betyg enligt 7 kap. 16 § gymnasieförordningen mellan rektorer på fristående skolor motsvarande gymnasieskolan eller rektorer i kommunala gymnasieskolor, om den fristående gymnasieskolan anordnar kursen det är fråga om. Förbundet är dock medvetet om att detta i sig inte kan påverkas genom förslaget till föreskrifter för betygskatalogen.

Ett korrekturfel finns under rubriken Förande av betygskatalog, 4 § om signering, punkt 2, där det saknas hänvisning till kapitel i gymnasieförordningen.

Förbundet vill också påtala, under rubriken Förande av betygskatalog, 4 § sista punkten Förvaring av betygskatalogen, att en bättre formulering skulle kunna vara att ”betygskatalogen bör förvaras på ett sådant sätt den skyddas mot förlust och otillbörlig förändring.” All förlust torde vara oacceptabel, då förvaring bör ske på sådant sätt att katalogen inte skall kunna skadas eller förloras.

Stockholm som ovan

Friskolornas riksförbund

Carl-Gustaf Stawström

Kanslichef

Gudrun Rendling

Förbundsjurist