Friskolornas riksförbunds yttrande över promemorian Särskild kompletterande pedagogisk utbildning för personer med forskarexamen Dnr U2015/05012/UH

Friskolornas riksförbund (förbundet) har getts möjlighet att lämna synpunkter på förslag i ovan rubricerade promemoria och får anföra följande.

Förbundet har vid flertalet tillfällen framfört vikten av att det måste finnas olika vägar att nå lärarbehörighet samt att validering av kompetens och erfarenhet måste kunna ligga till grund för behörighet. Det råder redan i dag en brist på lärare, men läget kommer att bli allvarligare och det är angeläget att det ges möjligheter till olika lösningar.

Avsnitt 2 Nuvarande ordning och tidigare förslag

Förbundet har lämnat synpunkter på tidigare förslag när det gäller den aktuella frågan i samband med remissvar på promemorian Karriärvägar m.m. Förbundet var positivt, men ansåg att verksamhetsförlagd utbildning är ett viktigt inslag även i den särskilda kompletterande pedagogiska utbildningen. Det är positivt att förslaget har omarbetats och att VFU nu ska ingå i utbildningen. Förbundet tillstyrker därmed förslaget.     

Avsnitt 3 En femårig satsning på en särskild kompletterande pedagogisk utbildning för personer med forskarexamen

Förbundet tillstyrker förslaget på en femårig satsning på en särskild kompletterande pedagogiskt utbildning som leder till ämneslärarexamen för personer med forskarexamen.

I förslaget anges dock att utbildningen ska anordnas för personer med forskarexamen och som har ämneskunskaper relevanta för ett undervisningsämne där det råder brist på sökanden till ämneslärarutbildningen samt att det i första hand avser matematik, biologi, kemi, fysik och teknik. Förbundet välkomnar den öppning som finns i förslaget mot att ta emot sökanden i även andra bristämnen eftersom behoven kan variera, både över tid och runt om i landet.

Förbundet avstår från att lämna synpunkter på de övriga förslagen i promemorian.  

 

För Friskolornas riksförbund

 

Ulla Hamilton

VD

 

Mariette Dennholt

Förbundsjurist