Yttrande över promemorian Lärlingsutbildning och arbetsplatsförlagt lärande inom gymnasieskolan och gymnasiesärskolan

Friskolornas riksförbunds yttrande över promemorian Lärlingsutbildning och arbetsplatsförlagt lärande inom gymnasieskolan och gymnasiesärskolan, Dnr U2014/4311/GV

Friskolornas riksförbund har beretts möjlighet att lämna synpunkter på ovan rubricerade promemoria och vill anföra följande.

Friskolornas riksförbund är positivt till förslagen med har följande synpunkter. 

Avsnitt 7 Utbildningskontrakt i gymnasieskolan

Enligt förslagen ska det i utbildningskontraktet bland annat anges vilka delar av utbildningen som ska genomföras på arbetsplatsen, hur många veckor av utbildningen som ska genomföras på arbetsplatsen varje termin och när dessa veckor ska genomföras.

Friskolornas riksförbund anser att utbildningskontraktet är viktigt framför allt för att skapa förutsägbarhet och en tydlig ansvarsfördelning mellan huvudmannen och arbetsplatsen.

Förbundet anser dock att det är av yttersta vikt att beakta och ta hänsyn till arbetsplatsen, det vill säga företagets, situation och önskemål. Vid planeringen av elevens arbetsplatsförlagda lärande är företaget en förutsättning för att det ska fungera på bästa sätt för eleven. Samverkan vid planeringen är nödvändig, men även när det gäller uppföljning och utvärdering av elevens APL.

Ibland kan det också för vissa elever och av olika orsaker bli nödvändigt att förändra innehållet eller byta arbetsplats. Även i sådana situationer måste systemet fungera.

I den nu aktuella frågan bör man därför beakta synpunkter från skolhuvudmännen om vilka behov av flexibilitet som regleringen behöver inrymma. 

Friskolornas riksförbund vill också ta tillfället i akt att framhålla behovet av en översyn av det riktade statsbidraget för att främja lärlingsutbildning. Det kan idag bara sökas av kommuner och kommuner i samverkan. Förbundet har försökt att få information om varför motsvarande möjlighet inte finns för fristående skolor, dock utan resultat. Förbundet anser att statsbidraget bör ses över i syfte att såväl kommunala som fristående huvudmän ska kunna ansöka om det på lika villkor.


För Friskolornas riksförbund

 

Fredrika Fredmark

Tf VD

 

Mariette Dennholt

Förbundsjurist