Yttrande över promemorian En bättre skolstart för alla: bedömning och betyg för progression i lärandet

Friskolornas riksförbunds yttrande över promemorian En bättre skolstart för alla: bedömning och betyg för progression i lärandet, Dnr U2014/4873/S

Friskolornas riksförbund har beretts möjlighet att lämna synpunkter på ovan rubricerade promemoria.

Friskolornas riksförbund avstår från att lämna synpunkter på förslagen i promemorian.


För Friskolornas riksförbund

 

Fredrika Fredmark

Tf VD

 

Mariette Dennholt

Förbundsjurist