Friskolornas Riksförbunds yttrande över promemorian Ändring av bidragsbestämmelser för fristående gymnasieskolor (U2004/2804/G)

Friskolornas Riksförbund (förbundet), som har beretts möjlighet att yttra sig över rubricerade promemoria, vill anföra följande.

Remissvret finns endast att  ladda ner som pdf.

Ladda ner hela remissvaret (Pdf)