Friskolornas Riksförbunds yttrande över förslaget Tydligare ledarskap i skolan och förskolan (Ds 2007:34)

Friskolornas Riksförbund (förbundet) har getts möjlighet att lämna synpunkter på ovan rubricerade förslag och vill anföra följande.

Sammanfattning

Friskolornas Riksförbund ställer sig i huvudsak bakom förslaget till en rektorsutbildning med obligatoriska inslag för nyanställda rektorer. Endast de två första delarna i utbildningen bör dock vara obligatoriska. Det måste finnas goda möjligheter till validering av annan utbildning och erfarenhet som komplement till rektorsutbildningen. Det är också viktigt att finansieringen för deltagandet i utbildningen stärks. Förslaget om att en rektor ska ha genomgått utbildningen inom en viss tid bör ändras.

Allmänna synpunkter

Förbundet har inget att invända mot en statlig rektorsutbildning för de delar i rektorsuppdraget som handlar om att genomföra de nationella målen för utbildningen. Därför bör endast två av de tre delarna i utbildningen göras obligatoriska; de avseende skoljuridik och kvalitetsarbete med mål‐ och resultatstyrning. Den del som avser ledarskap bör vara frivillig att delta i och inte heller ligga till grund för det certifikat som en rektor kan erhålla efter genomgång utbildning. Att rektorns sätt att leda verksamheten svarar mot de krav som ställs, måste vara upp till varje huvudman att bedöma och att, i de fall så krävs, anordna fortbildning. Förbundet ställer sig bakom förslagen till en mer styrd

befattningsutbildning, för att säkra likvärdigheten i utbildningen. Det är också bra att utbildningen ger högskolepoäng med möjlighet att lägga dessa till grund för ytterligare studier. Förbundet vill dock påtala vikten av att en obligatorisk statlig utbildning finansieras genom staten, både avseende kostnaden för utbildningsplatserna liksom för skolhuvudmännens kostnader för rektorernas deltagande i utbildningen.

Det är viktigt att det finns goda möjligheter att få andra kunskaper/utbildningar validerade att motsvara den statliga rektorsutbildningen, eller delar av den, och därmed kunna erhålla ett certifikat. Det gäller både rektorer som genomgått tidigare rektorsutbildningar eller har motsvarande erfarenhet, såväl som nyanställda rektorer med en utbildning och/eller erfarenhet som kan jämställas med kunskaperna i rektorsutbildningen. Förbundet ställer sig bakom förslaget att målgrupperna för utbildningen ska vara rektorer, biträdande rektorer och andra skolledare samt förskolechefer. De rektorer som idag önskar gå en rektorsutbildning har oftast fått köa för en utbildningsplats, i vissa fall i flera år. Det är av yttersta vikt, särskilt mot bakgrund av de målgrupper som utredningen föreslår, att

dimensioneringen av rektorsutbildningen är sådan att alla ges möjlighet att delta i den. Eftersom den görs obligatorisk för rektorerna, måste dessa få påbörja sin utbildning utan kötid. Med tanke på att rektorsutbildningen i dag inte förmått att tillgodose det behov som finns av utbildning, bör förslaget att utbildningen ska ha genomförts inom en viss tid tas bort. I stället bör anges att huvudmannen har ansvar för att planera för att utbildningen påbörjas inom viss tid.

 

Stockholm den 28 december 2007

För Friskolornas Riksförbund

Carl‐Gustaf Stawström

Kanslichef

Gudrun Rendling

Förbundsjurist