Friskolornas riksförbunds yttrande över förslagen till föreskrifter (2009:XX) om utformningen av slutbetyg i grundskolan, grundsärskolan och specialskolan samt utformningen av slutbetyg och samlat betygsdokument i gymnasieskolan, Skolverkets dnr 62-2009:0

Friskolornas riksförbund (förbundet) har getts möjlighet att lämna synpunkter på ovan rubricerade förslag och vill anföra följande.

Förbundet anser att det är bra att föreskrifterna om utformningen av betyg ses över och förtydligas i syfte att säkerställa elevernas rättsäkerhet.

Förbundet ställer sig dock frågande till att själva utformningen av föreskrifterna för de olika skolformerna skiljer sig åt. För grundskolan, grundsärskolan och specialskolan finns de uppgifter som slutbetyg ska innehålla angivna i paragrafer och utformningen av dokumenten i bilagor. För gymnasieskolan anges såväl kraven på uppgifter som själva utformningen i bilagor. Förbundet anser att föreskrifterna bör utformas på ett likvärdigt sätt för att underlätta förståelsen och tillämpningen. Förbundet förordar att kraven på dokumentuppgifterna anges genom paragrafer.

Förbundet anser även att det av föreskrifterna om gymnasieskolan inte på ett tydligt sätt framgår att dessa också gäller för utbildning vid fristående gymnasieskolor. Förbundet anser att detta bör anges på motsvarande sätt som föreskrifterna om utformningen av slutbetyg för grund-, sär- och specialskolan samt föreskrifterna om utformning av betygskatalog för gymnasieskolan.

Stockholm 2009-08-13

För Friskolornas riksförbund

Carl-Gustaf Stawström

kanslichef

Mariette Dennholt

förbundsjurist