Friskolornas riksförbunds yttrande över förslag till lagrådsremiss om anställning under viss kompletterande pedagogisk utbildning

Friskolornas riksförbund (förbundet) har getts möjlighet att lämna synpunkter på ovan rubricerade förslag till lagrådsremiss och får anföra följande.

Förbundet har tidigare lämnat synpunkter på den promemoria som ligger till grund för förslaget till lagrådsremiss. Förbundet tillstyrkte förslaget, men lämnade också synpunkter i anslutning till detta. 

Förbundet tillstyrker även det föreliggande förslaget om försöksverksamhet med tidsbegränsade anställningar. Det är viktigt att det vidtas åtgärder för att kunna hantera rådande brist på behöriga och legitimerade lärare samt underlätta för alla huvudmän att rekrytera. Förbundet är positivt till att det nu även ges en möjlighet att förlänga anställningstiden till att omfatta tre år.

Förbundet vill dock lämna följande synpunkter på förslaget.

Mot bakgrund av rådande lärarbrist anser förbundet fortfarande att förslaget borde vara en permanent lösning och inte en försöksverksamhet. I lagrådsremissförslaget anges att effekterna av försöksverksamheten behöver utvärderas innan sådana överväganden kan göras. Förbundet anser att det är angeläget att utvärderingen inte drar ut på tiden utan görs snarast möjligt efter det att lagstiftningen börjat tillämpas.    

Förbundet anser vidare att det är av vikt att undantaget från kraven på legitimation och behörighet omfattar alla ämnen eftersom bristen på lärare i olika ämnen ser olika ut runt om i landet och även kan variera över tid. I förslaget till lagrådsremiss anges att med anledning av detta bör föreskrifter om vilka ämnen försöksverksamheten omfattar meddelas av regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer. Förbundet ser farhågor med en sådan reglering eftersom det kan vara svårt att genom myndighetsföreskrifter löpande möta upp olika verksamheters behov runt om i landet. Det finns även risk för att själva syftet med försöksverksamheten motverkas. Förbundet anser att man i stället bör ha tilltro till huvudmännens förmåga att tillämpa lagstiftningen utifrån dess intentioner. 

 

Friskolornas riksförbund

 

Ulla Hamilton

VD

 

Mariette Dennholt

Förbundsjurist