Friskolornas riksförbunds yttrande över Förslag till föreskrifter om extra statsbidrag för lärare i förskoleklasser och grundskolor i utanförskapsområden, dnr 2014:486

Friskolornas riksförbund (förbundet) har getts möjlighet att yttra sig över förslagen i ovan rubricerade förslag till föreskrifter.

Förbundet har inga övriga synpunkter på förslaget till föreskrifter och tillstyrker därmed förslaget.

 

Stockholm den 16 september 2014

 

Claes Nyberg

VD

 

Gudrun Rendling

Förbundsjurist