Friskolornas Riksförbunds yttrande över förslag till förändring i förordningen (1996:1206) om fristående skolor, departementets dnr U2008/204/S

Friskolornas Riksförbund (förbundet) har getts möjlighet att lämna synpunkter på ovan rubricerade förslag.

Förbundet tillstyrker att det förtydligas att bestämmelserna om utvecklingssamtal och individuella utvecklingsplaner även omfattar fristående skolor. Skolverkets utbildningsinspektion har vid sina inspektioner redan gjort bedömningen att fristående skolor bör ha utvecklingssamtal och upprätta IUP för att till art och nivå motsvara utbildningen i det offentliga skolväsendet. Det blir därför inte någon betydande skillnad för de fristående skolorna genom en författningsreglering, förutom just ett förtydligande.

Förbundet anser dock att syftet med att förtydliga bestämmelserna motverkas genom att regleringen görs i form av en paragrafhänvisning, såsom det ser ut i förordningsförslaget. Förbundet föreslår i stället att en paragraftext motsvarande bestämmelserna i 7 kap. 2 § grundskoleförordningen liksom 7 kap. 1 §

särskoleförordningen införs i förordningen om fristående skolor. Så har t.ex. skett när det gäller åtgärdsprogram. Att skriva in fulltexten i stället för en paragrafhänvisning gördet betydligt enklare att överblicka regelverket.

 

Stockholm 2008‐05‐14

För Friskolornas Riksförbund

Carl‐Gustaf Stawström

kanslichef

Gudrun Rendling

förbundsjurist