Yttrande över föreskrifter om ändring i Skolverkets föreskrifter (SKOLFS 2010:4) om vissa bidrag för elever vid fristående gymnasieskolor och gymnasiesärskolor (riksprislistan) avseende 2010

Sammanfattning

Friskolornas riksförbund (förbundet) ställer sig bakom Skolverkets förslag till beloppsnivåer i riksprislistan för 2010 utom på två punkter, nämligen: Gymnasiesärskolan saknas i förslaget och ska därför läggas till med beloppet 190 300 kr/elev och år. Den tillfälliga riksprislistan bör gälla ända fram till årsskiftet för att säkerställa att inrapporteringen av kommunernas belopp för sin utbildning ger tillräckligt underlag för att fastställa en ny riksprislista.

Bakgrund

Från och med 2010 har Skolverket använt sig av nya beräkningsgrunder för att fastställa beloppen i riksprislistan vilket i sin tur är en följd av lagändring. Det visade sig dock att skillnaden mellan beloppen för år 2009 och 2010 i många fall blev anmärkningsvärt stora vilket skulle få betydande ekonomiska negativa effekter för många fristående utbildningsanordnare. Skolverket har därför fått i uppdrag av regeringen att analysera och redovisa vilka orsakerna är till de beloppsmässiga skillnaderna samt vid behov föreslå nya beräkningsgrunder för riksprislistan. Under tiden denna utredning genomförs ska de fristående utbildningsanordnarna ersättas enligt en tillfällig riksprislista som ska gälla under perioden 1 januari till och med 1 juli 2010. Det är denna tillfälliga riksprislista som förbundet nedan yttrar sig över.

Ändring av riksprislistan för 2010

Friskolornas riksförbund kan konstatera att samtliga belopp som Skolverket presenterar i den tillfälliga riskprislistan för 2010 är hämtade från 2009 års prislista med ett undantag. De nya bidragsreglerna anger att inriktningen transport och logistik på fordonsprogrammet ska ersättas med ett eget belopp från och med 2010 varför beloppet för denna inriktning kvarstår enligt nu gällande prislista. Vidare kan förbundet konstatera att gymnasiesärskolan saknas i Skolverkets förslag. Att även gymnasiesärskolan ska ingå i riksprislistan är också nytt från 2010. Enligt nu gällande riksprislista för 2010 uppgår beloppet för denna skolform till 190 300 kr/elev och bidragsår vilket således även borde vara beloppet i den tillfälliga riksprislistan.

Förslaget till ändring avser tidsramen från 1 januari till 1 juli 2010. Budget- och bidragsförutsättningarna för de fristående skolorna har under december 2009 och hittills skiftat i en takt som gjort det helt omöjligt för friskolorna att hantera sina ekonomiska ramar. Förbundet anser att det är mycket bra att regeringen och Skolverket ändrar riksprislistan, men ser också att det leder till en betydande ökning av hanteringen av bidragen både för de fristående skolorna och kommunerna, med fakturering och kreditering osv. Förbundet anser därför att tidsramen för den tillfälliga riksprislistan bör gälla ända fram till årsskiftet 2010/2011 då en ny riksprislista ska fastställas och då inrapporteringen av kommunernas kostnader för utbildningen blivit obligatorisk. Det i sin tur kan också säkerställa ett tillräckligt underlag för att fastställa riksprislistan.

Ännu ett viktigt argument för att tidsramen bör gälla under hela året är vad som framgår av remissen till förslaget av ändring av riksprislistan. Där anges att med tiden fram till 1 juli ”får de fristående skolorna möjlighet att under viss tid anpassa sin verksamhet.” Det är dock helt omöjligt att anpassa sin verksamhet till förhållanden som kommer att vara helt okända. Förbundet utgår från att Skolverkets genomgång av riksprislistans belopp och hur den ska räknas fram sker förutsättningslöst och i samråd med de parter som angivits av regeringen i sitt uppdrag till Skolverket. Först när tillräckligt underlag finns för att kunna fastställa en korrekt prislista kan bedömas om det behövs en omställningstid för de fristående skolorna eller inte. För att inte hasta igenom bedömningarna av hur riksprislistan bör fastställas, bör tidsutrymmet för den tillfälliga riksprislistan utsträckas till den sista december 2010.

Tilläggsbelopp

Sveriges Kommuner och Landsting – SKL har på sin hemsida lagt ut rekommendationer till kommunerna om hur riksprisbeloppen ska tolkas vid bidrag till fristående skolor. SKL anger att när den tillfälliga risprislistan börjar gälla, så ska kommunerna inte lämna tilläggsbelopp för elever i behov av särskilt stöd, eftersom vissa resurser för stödet redan räknats in i beloppen som rapporterats in till föregående års riksprislista.

Förbundet vill dock påpeka att det trots den tidigare inrapporteringen till riksprislistan aldrig varit avsikten att kommunerna ska neka att utge ersättning för särskilt stöd för de elever som så behöver. Det framgår av ett antal rättsfall på området. För varje elev som en fristående skola ansökt om särskilt stöd för har kommunen haft skyldighet att göra en individuell bedömning i det enskilda fallet om stödbehovet. Det vore därför bra om Skolverket kunde förtydliga att i enlighet med de bestämmelser som nu gäller ska kommunen efter en ansökan göra en bedömning av stödbehov i det enskilda fallet och om det så behövs bevilja tilläggsbelopp.

Stockholm 2010-02-08

För Friskolornas riksförbund

Carl-Gustaf Stawström

kanslichef

Susanne Johansson Hedström

förbundsekonom