Friskolornas riksförbunds yttrande över departementsskrivelsen Mervärdesskatt för ideella sektorn mm. (Ds 2009:58)

Friskolornas riksförbund (förbundet) har inte inbjudits att lämna synpunkter på ovanstående skrivelse men vill ändå framföra följande.

Sammanfattning

Förbundet har tagit del av utredningens förslag kring ändrade momsregler för ideella sektorn och väljer att endast lämna synpunkter på de delar som rör förslaget om obligatorisk momsplikt.

En obligatorisk momsplikt på verksamhetslokaler kommer att innebära en kostnadsökning för fristående skolor och enskilda förskolor. Kommunala verksamheter kommer däremot inte att ha motsvarande kostnadsökning. För att inte konkurrensneutraliteten ska påverkas anser därför förbundet att friskolor och enskilda förskolor måste kompenseras för det ökade kostnadsläget som lagförändringen medför.

Enligt förbundet kan en optimal konkurrenssituation endast uppstå då olika aktörer som bedriver liknande verksamheter kan konkurrera på lika villkor. I syfte att förenkla momshanteringen, men framförallt för att skapa en optimal konkurrenssituation i momshänseende anser därför förbundet att utbildningssektorn bör göras momspliktig.

Mervärdesskatt på verksamhetslokaler

Organisationer som bedriver utbildning, vård, och omsorg är enligt skattelagstiftningen undantagen momsplikt. Friskolor, enskilda förskolor samt annan enskild bedriven pedagogisk verksamhet kan därför inte göra avdrag, och få ersättning för, sin ingående moms genom statens affärsmomssystem. Kommunerna har generell avdragsrätt och får därför göra avdrag för sin moms även för de inköp som är relaterade till utbildnings- och barnomsorgsverksamhet.

I syfte att förhindra en snedvridning av konkurrensen kompenseras de organisationer som bedriver fristående förskole- och skolverksamhet. Reglerna om denna momskompensation återfinns i skollagen.

Konsekvenser av förslaget

Förslaget om att införa en obligatorisk momsplikt på verksamhetslokaler kommer att medföra en kostnadsökning för fristående skolor och enskilda förskolor. Även om kostnadsökningen inte kommer att motsvara det exakta momspåslaget på 25 procent anser förbundet det troligt, till skillnad mot utredarna, att kostnadsökningen till slut ändå storleksmässigt kommer att bli i den storleksordningen.

Förbundet anser att friskolor och enskilda förskolor måste få en ekonomisk kompensation om en obligatorisk momsplikt för verksamhetslokaler införs i lagen. I annat fall måste friskolorna och de enskilda förskolorna ta ytterligare resurser i anspråk av sin skolpeng för att bekosta lokalbeståndet. Det här är enligt oss en konkurrenshämmande faktor eftersom motsvarande kommunala verksamheter inte kommer att påtvingas samma omprioriteringar. Vi på förbundet kan aldrig acceptera en förändring i lagstiftningen som medför att friskolor och enskilda förskolor får sämre förutsättningar att driva sina verksamheter jämfört med offentliga skolor och förskolor. Detta strider inte bara mot den lagstadgade lika villkorsprincipen utan även mot principens underliggande utgångspunkt; att skapa en konkurrensneutral miljö för den offentliga sektorns aktörer att verka i.

En av oklarheterna i utredningens konsekvensbeskrivning är hur en kompensation till friskolor och enskilda förskolor ska genomföras och finansieras. Utredarna anser att en kompensation bör hanteras inom ramen för det redan befintliga momskompensationssystemet och påpekar i sammanhanget att det kan finnas skäl för att se över storleken på momsschablonen. Förbundet reagerar dock starkt över att utredningen använder ordet kan i stället för ska. Det är enligt oss självklart att en kostnadsökning ska kompenseras med en ökad momsschablon.

Införa momsplikt även för utbildningsföretag

En optimal konkurrenssituation kan endast uppstå då olika aktörer som bedriver liknande verksamheter kan konkurrera på lika villkor. Förbundet har tidigare framfört att friskolor och enskilda förskolor borde ersättas för sina faktiska momskostnader för att uppnå helt konkurrensneutrala villkor vad det gäller momsfrågan, se bland annat remissyttrandet kring Bidrag på lika villkor (SOU 2008:8). Vi ser inget skäl till att kommunen ska agerar mellanhand i momshanteringen mellan staten och den enskilda friskolan eller förskolan. I syfte att förenkla momshanteringen, men framförallt för att skapa en optimal konkurrenssituation i momshänseende anser vi att utbildningssektorn bör göras momspliktig. Enligt dagens lagstiftning är detta omöjligt och en ändring av EU:s momsdirektiv skulle vara nödvändig. Svenskt Näringsliv hänvisar dock till en utredning som EU-kommissionen har påbörjat vad det gäller översyn av momsreglerna för myndigheter och aktörer inom den offentliga sektorn. Syftet med utredningen är att se över behovet av regeländringar på området för att komma tillrätta med bland annat konkurrenssnedvridning. I och med denna utredning ser vi liksom Svenskt Näringsliv en öppning för att våra medlemsföretag ska kunna bli skattpliktiga till moms.

Stockholm 2010-03-30

Carl-Gustaf Stawström

kanslichef

Susanne Johansson Hedström

förbundsekonom