Friskolornas riksförbunds yttrande över departementspromemorian Särskilda program och behörighet till yrkesprogram (U2009/5552/G)

Friskolornas riksförbund (förbundet) har getts möjlighet att lämna synpunkter på ovan rubricerade promemoria och vill anföra följande.

Behörighet till yrkesprogram

Förbundet har tidigare yttrat sig över departementspromemorian Flexibla behörighetskrav till gymnasieskolans yrkesprogram, dnr/2008/7831/G. Vi ansluter oss till det vi tidigare framfört, där förbundet ställde sig bakom förslaget i departementspromemorian om mer flexibla behörighetskrav till gymnasieskolans yrkesprogram, för att underlätta för eleverna att komma in på en gymnasieutbildning.

Särskilda program

Förbundet ställer sig bakom inriktningen på förslagen i promemorian om särskilda program och de uppdelningar som gjorts i preparandutbildning, programinriktat individuellt val, yrkesintroduktion, individuellt alternativ och språkintroduktion. Förbundet uppskattar förslagets betoning på att hitta flexibla lösningar, vilket bör leda till goda möjligheter för eleverna att nå så långt som möjligt i sin kunskapsutveckling.

Förbundet anser att det är bra att preparandutbildningen kommer att höra till gymnasieskolan. I promemorian anges att trots detta kan en skolhuvudman ändå utnyttja flexibla lösningar mellan grundskola och gymnasieskola, för att erbjuda preparandutbildning. Förbundet utgår från att en sådan flexibilitet även omfattar fristående skolhuvudmän vars tillstånd omfattar utbildning på både grundskole- och gymnasienivå.

Förbundet anser också att fristående skolors möjligheter att anordna särskilda program ligger helt i linje med de uttalade målen i skollagen om att lika villkor ska råda mellan fristående och kommunala skolhuvudmän. Förbundet välkomnar därför också bestämmelserna om att skolpengen för elever på preparandutbildning och programinriktat individuellt val ska beräknas på samma grunder som kommunen fördelar resurser till sin egen motsvarande verksamhet.

Däremot vill förbundet med kraft peka på de svårigheter som förslaget om bidragsregler för yrkesintroduktion, individuellt alternativ och språkintroduktion medför. I promemorian redovisas hur många elever som idag går på ett individuellt program på en fristående skola. Antalet elever är mycket lågt, endast knappt två procent av totala andelen elever på individuellt program. Ett av skälen till det låga antalet elever kan vara att ett flertal kommuner valt att helt vägra diskutera bidragsfrågan för att komma överens med den fristående skolan om bidraget för elevens skolgång på individuellt program. Det har förstås medfört att den fristående skolan inte kunnat ta emot eleven. Förbundet utgår från att syftet med bestämmelsen om att kommunen och den fristående skolan ska komma överens om storleken på bidraget endast varit att skolpengen så långt möjligt ska motsvara elevens individuella behov av utbildning, inte att kommunen ska förhindra elevens val av en fristående skola. Vissa kommuners tolkning av bidragsreglerna i denna del har dock medfört just att elevens val av skola begränsats.

Av detta skäl avvisar förbundet med skärpa de föreslagna reglerna om skolpeng för tre av de särskilda programmen. Förbundet föreslår i stället att det slås fast att grundbelopp ska utgå för eleven, minst motsvarande programkostnaden för det mest närliggande nationella programmet och med ett tilläggsbelopp som äskas särskilt för de extra åtgärder eleven kan behöva för sin utbildning utifrån utbildningsplanen.

Stockholm den 10 december 2009

Friskolornas riksförbund

Carl-Gustaf Stawström

Kanslichef

Gudrun Rendling

Förbundsjurist