Friskolornas Riksförbunds yttrande över departementspromemorian En ny betygsskala (Ds 2008:13)

Friskolornas Riksförbund (förbundet) har getts möjlighet att lämna synpunkter på ovanrubricerade promemoria.

Förbundet konstaterar att det i promemorian inte läggs några förslag som avser fristående skolor specifikt, utan så vitt kan utläsas av förslaget gäller förändringarna av betygsskalan generellt oavsett skolform. I förslaget nämns inte att fristående skolor också ska använda sig av skalan, men förbundet utgår från att så blir fallet genom de hänvisningar som görs i förordningen om fristående skolor till andra skolformsförordningar angående betygsättning och prövning. Det kan dock ändå vara önskvärt att detta förtydligas i det förslag som läggs.

Förbundet har i övrigt inga synpunkter på förslagen i promemorian om en ny betygsskala.

 

Stockholm 2008‐05‐13

För Friskolornas Riksförbund

Carl‐Gustaf Stawström

kanslichef

Gudrun Rendling

förbundsjurist