Friskolornas Riksförbunds yttrande över betänkandet Tydliga mål och kunskapskrav i grundskolan (SOU 2007:28)

Friskolornas Riksförbund (förbundet) har getts möjlighet att lämna synpunkter på ovan rubricerade betänkande och vill anföra följande.

Sammanfattning

Friskolornas Riksförbund instämmer i behovet av tydliga mål och kunskapskrav i grundskolan och har i princip inget att invända mot förslagen i utredningen. Förbundet är dock osäkert på om den föreslagna strukturen av kursplanerna och exemplen på huvudsakligt innehåll, visar på en ökad tydlighet i förhållande till vad som gäller idag. Förbundet vill vidare påtala vikten av att fristående skolor även fortsättningsvis ges möjlighet att kunna arbeta efter egna kursplaner i undervisningen.

Kursplanernas struktur

Förbundet har inget att invända mot de föreslagna delarna i kursplanerna som syfte, mål för undervisningen, huvudsakligt innehåll samt grunder för bedömning. Utifrån de exempel som ges i utredningen av hur en kursplan därmed skulle kunna se ut, är det dock tveksamt om tydligheten skulle bli så mycket större, jämfört med dagens kursplaner. Förbundet förstår svårigheterna med att balansera mellan att vara tydlig och därmed styrande samtidigt som utrymme skall lämnas för lärarnas egen planering av innehållet i ämnet tillsammans med eleverna. Risken är dock att det i hänsyn till en sådan balans ändå kvarstår otydligheter i vad de övergripande målen för undervisningen innebär, liksom det huvudsakliga innehållet.

För att komplettera kursplanerna föreslås rekommendationer och tolkningsmaterial för att ytterligare förtydliga kursplanernas innehåll. Om ett sådant material funnits för att stärka och konkretisera dagens läroplan och kursplaner kanske de problem utredaren pekar på, bland annat om likvärdig utbildning, inte skulle vara av samma dignitet. I betänkandet sägs inget specifikt om de fristående skolorna, varken under de föreslagna författningsändringarna eller i förslagen i övrigt. Förbundet förutsätter dock att samma regler skall gälla som idag, dvs att en fristående skola som önskar arbeta efter egna kursplaner skall kunna göra det efter att ha specificerat dessa i anslutning till ansökan om att få starta skola och Skolverket prövat ansökan och lämnat tillstånd för skolan.

Läroplanen – ett enda måldokument

Förbundet tillstyrker förslaget om en samlad läroplan för grundskolan, liksom att den nuvarande läroplanen revideras.

Bedömning och betygssättning

Förbundet har inget att invända mot förslaget om att föreskrifter om bedömning av elevens kunskaper bör ingå som en del i kursplanen, under rubriken Grund för bedömning, där kunskapskraven i ämnet anges.

Avstämningstillfällen

Förbundet har inga synpunkter på de föreslagna avstämningstillfällena i årskurs 3 och 6.

Ett stärkt uppföljningssystem

Förbundet har inga synpunkter på de förslag i betänkandet som avser ett stärkt uppföljningssystem.


Stockholm den 11 oktober 2007

För Friskolornas Riksförbund

Carl-Gustaf Stawström

Kanslichef

Gudrun Rendling

Förbundsjurist