Friskolornas riksförbunds yttrande över betänkandet Rektorn och styrkedjan (SOU 2015:22)

Av utredningen framgår att rektorer i fristående verksamheter genomgående uppfattar sin arbetssituation och sin styrelses sätt att hantera sitt uppdrag på ett betydligt mer positivt sätt än rektorer i kommunala skolor. Här kan du ladda ner hela remissvaret.

Genom ett omfattande material baserat på intervjuer framträder bilden att kommunala rektorer oftare upplever en pressad arbetssituation och att styrnivåerna ovanför rektor där inte har förståelse och kunskap nog för uppdraget.

I sitt remissvar tillstyrker Friskolornas riksförbund bland annat förslaget om en fördjupningsutbildning för rektorer, men avstyrker att utbildningen ska vara obligatorisk. Dessutom tillstyrks förslaget om en utbildning för skolchefer med fokus på det nationella uppdraget och styrkekedjan.

Ladda ner hela remissvaret här (Pdf, nytt fönster)