Friskolornas riksförbunds yttrande över betänkandet Krav på privata aktörer i välfärden. Slutbetänkande från Ägarprövningsutredningen (SOU 2015:7)

Friskolornas riksförbund (nedan kallat förbundet) har getts möjlighet att lämna synpunkter på ovan rubricerade betänkande och vill framföra följande.

Sammanfattning

 • Förbundet föreslår att ägar- och ledningsprövning även ska ske av offentligt driven utbildningsverksamhet.
 • Lydelsen av föreslagen ändring av 2 kap. 5 § skollagen bör ändras till ”Godkännande ska endast lämnas om den enskilde har förutsättningar…”.
 • Förbundet anser att vid bedömningen av en huvudmans ekonomiska förutsättningar, måste större hänsyn tas till att det är kommunen som genom sina pengbeslut har störst inflytande över den fristående verksamhetens ekonomi.
 • Ekonomiska förutsättningar för en långsiktig verksamhet
  Förbundet tillstyrker förslaget att en huvudman ska kunna redovisa de ekonomiska förutsättningarna för att kunna driva verksamheten långsiktigt och stabilt. Förbundet menar dock att en treårsperiod, såsom Skolinspektionen kontrollerar i dag, är ett mer realistiskt perspektiv. Att förlänga perioden till fem år innebär att det blir nästan omöjligt att prognosticera då det ju beror på elevantalet och skolpengens utformning. Få företag, om ens några, kan visa upp en hållbar prognos i ett sådant perspektiv. Förbundet avstyrker också förslaget om det innebär någon form av ekonomisk garanti i ett femårsperspektiv, liksom att granskningen av de ekonomiska förutsättningarna ska omfatta fristående förskolor.
 • Krav på insikt, erfarenhet och i övrigt lämplig
  Förbundet tillstyrker en ägar- och ledningsprövning med de synpunkter som framförs nedan under avsnittet, bl.a. att lämplighetsprövningen måste ske utifrån verksamhetens beskaffenhet.
 • Bemyndigande att utfärda föreskrifter
  Förbundet avstyrker förslaget att regeringen eller den myndighet regeringen bestämmer ges möjlighet att utfärda föreskrifter, då bemyndigandet är alltför allmänt hållet. Vidare föreslår förbundet i detta sammanhang att en bestämmelse införs i skollagen som innebär myndigheters förelägganden vid ägar- och ledningsprövning, övrig godkännandeprocess samt i tillsynen ska bli möjliga att överpröva i förvaltningsdomstol.
 • Fortlöpande krav på ekonomi, insikt, erfarenhet och lämplighet
  Förbundet tillstyrker förslaget om att det i respektive myndighets tillsynsansvar ingår att granska att den som är godkänd också fortsättningsvis uppfyller kraven för godkännandet. En sådan prövning får dock inte leda till ett orimligt stort granskningsarbete som inte står i proportion till nyttan av det.
 • Återkallelse av tillstånd vid bristande lämplighet
  Förbundet avstyrker förslaget att kunna återkalla tillstånd med anledning av bristande ekonomiska förutsättningar eller bristande lämplighet. Förbundet anser att återkallande av godkännande ska kunna ske vid allvarliga kvalitetsbrister i verksamheten, som drabbar elevernas rätt till utveckling och utbildning, på det sätt som är möjligt idag.
 • Anmälan om ändrade förhållanden
  Förbundet tillstyrker förslaget, med samma reservation som under punkten ”Fortlöpande krav på ekonomi, insikt, erfarenhet och lämplighet”.
 • Avgifter
  Förbundet avstyrker förslaget om att godkännande och tillsyn ska avgiftsfinansieras. Det innebär en alltför stor etableringströskel, framförallt för mindre företag.
 • Utdrag ur belastningsregistret
  Förbundet tillstyrker att myndigheterna får rätt att begära utdrag ur belastningsregistret vid ägar- och ledningsprövning. Förbundet anser dock att det är fullt tillräckligt att ett sådant utdrag omfattar de brott som Friskolekommittén angav i sitt betänkande, i en avvägning mellan nyttan av uppgifterna och att minska ingreppet i den enskildes personliga integritet.
 • Sekretess
  Förbundet tillstyrker förslaget om att sekretessbestämmelser för införas för Skolinspektionens prövning av godkännande liksom vid tillsynen, så att uppgifter om enskildas affärs- och driftsförhållanden kan sekretessbeläggas.
 • Tillståndsprövning och tillsyn av fristående förskolor och vissa fritidshem
  Förbundet tillstyrker att en utredning tillsätts för att bedöma om godkännandeprövning och tillsyn av fristående förskolor ska överföras till Skolinspektionen. Förbundet avstyrker med bestämdhet förslaget att fristående förskolor ska omfattas av ägar- och ledningsprövning, liksom bedömning av de ekonomiska förutsättningarna, till dess att utredningen ovan är färdigställd och förslagen i utredningen tagits ställning till.

Ladda ner hela remissyttrandet (pdf, nytt fönster)