Synpunkter på Skolverkets förslag till riksprislistan

Friskolornas riksförbunds synpunkter på Skolverkets förslag till föreskrifter om vissa belopp för elever vid fristående gymnasieskolor (riksprislistan) och gymnasiesärskolor, internationella skolor samt ersättning för visst stöd på introduktionsprogram avseende 2015

Ert Dnr 2015-80

Friskolornas riksförbund (förbundet) har fått möjlighet att lämna synpunkter på ovan rubricerade förslag till föreskrifter och får anföra följande.

Förbundet kan inledningsvis konstatera att fler kommuner och landsting har lämnat in uppgifter jämfört med tidigare år. Det är förstås positivt, men fortfarande måste man ändå anse det anmärkningsvärt att en hel del kommuner inte följer en lagstadgad skyldighet.

Vad gäller beloppen i föreliggande förslag har förbundet inga synpunkter.

När det däremot gäller underlaget för fastställande av prislista och dess konsekvenser samt Skolverkets beräkningsmodell har förbundet under flera års tid framfört olika synpunkter i svar på remiss. I vissa fall har dessa föranlett utredning, men i praktiken har de inte föranlett några förändringar. Trots detta, hänvisar förbundet till vad som tidigare anförts och vidhåller lämnade synpunkter. Utifrån principen om lika villkor framhålls särskilt behovet av en modell som även beaktar budgetjusteringar under löpande budgetår.

 

Stockholm 2015-01-29

För Friskolornas riksförbund

 

Ulla Hamilton

Tf VD

Mariette Dennholt

förbundsjurist