Friskolornas riksförbunds synpunkter på förslaget till allmänna råd om att främja likabehandling och förebygga diskriminering, trakasserier och kränkande behandling, dnr 2009:91

Friskolornas riksförbund (förbundet) har tagit del av ovan rubricerade förslag. Förbundet har inget att invända i sak men vill lämna följande kommentarer.

På sidan 6 anges att verksamheten kan bli skyldig att betala diskrimineringsersättning eller skadestånd till den som kränkts av överträdelsen och med begreppet verksamheten avses i de allmänna råden de olika skol- och verksamhetsformerna. Förbundet anser att det för tydlighetens skull och i enlighet med lagstiftningen bör anges att det är huvudmannen för verksamheten som kan bli skyldig att utge ersättning eller skadestånd.

På sidan 14 anges att de åtgärder som vidtas för att förhindra trakasserier och kränkande behandling inte får strida mot bestämmelserna om disciplinära åtgärder. Det kan här vara lämpligt att även ange vad som i detta sammanhang gäller för fristående skolor mot bakgrund av att dessa bestämmelser i skolformsförordningarna inte gäller för fristående skolor och då det även saknas motsvarande reglering för fristående skolor.

Vidare bör även bestämmelserna om tystnadsplikt som gäller för enskild förskoleverksamhet och skolbarnsomsorg samt fristående skolor nämnas på sidan 15 eftersom offentlighets- och sekretesslagstiftningen inte omfattar dessa verksamheter.

Stockholm 2009-08-27

För Friskolornas riksförbund

Carl-Gustaf Stawström

kanslichef

Mariette Dennholt

förbundsjurist