Friskolornas riksförbunds synpunkter på föreskrifter om ansökan om särskilda varianter m.m., dnr 2010:315

Friskolornas riksförbund (förbundet) har getts möjlighet att lämna synpunkter på ovan rubricerade förlag till nya föreskrifter.

Förbundet har inga synpunkter i sak när det gäller innehållet i de förslag till föreskrifter om hur respektive ansökan för de olika utbildningarna ska göras och vilka uppgifter ansökningarna ska innehålla. Förbundet vill däremot peka på några viktiga punkter som vi bedömer som relevanta när det gäller själva prövningen av ansökningar som ska göras med utgångspunkt i aktuella författningarna och som vi bedömer är relevanta oavsett huvudman.

Föreskrifterna innehåller inte mer närmare vad som kommer att vara utgångspunkten för myndighetens bedömningar av ansökningarna. Förbundet anser dock att det vore rimligt att föreskrifterna närmare anger vad bedömningarna kommer att grundas på. Utifrån de krav och vad som ska känneteckna de olika utbildningarna enligt de nya bestämmelserna anser förbundet att det bör finnas stora möjligheter för prövning och godkännande för de huvudmän som i dag, och kanske sedan många år, bedriver en utbildning som är väl fungerande och uppvisar god kvalitet, stor elevtillströmning och goda resultat. När det gäller de olika redovisningar av lokal eller regional efterfrågan respektive nationell efterfrågan eller intresse som ska biläggas de olika ansökningarna preciseras inte heller närmare vilka bevis som i dessa avseenden i praktiken kommer att krävas . Förbundet vill därför framhålla vikten av det även här ges möjlighet att på olika sätt kunna visa på behov och att möjligheterna inte inskränks genom snäva bedömningsramar.

När det gäller de nya bestämmelserna om nya kurser som initieras ser förbundet positiv på att det kommer att finnas möjlighet att kunna visa på ett behov av en viss speciell kurs och få den nationellt bestämd.

Stockholm 2010-05-19

För Friskolornas riksförbund

Carl-Gustaf Stawström

kanslichef

Mariette Dennholt

förbundsjurist