Friskolornas riksförbunds synpunkter på Arbetsmiljöverkets förslag till reviderade föreskrifter om minderåriga och allmänna råd om tillämpningen av föreskrifterna (AFS 2010:XX), beteckning RES 2007/5741

Friskolornas riksförbund (förbundet) har getts möjlighet att yttra sig över ovan rubricerade förslag och lämnar följande synpunkter.

Förbundet vill framhålla att det naturligtvis är viktigt att skydda barn och ungdomar från skadliga och farliga situationer genom att säkerställa och förebygga en trygg och säker arbetsmiljö såväl i skolor som på arbetsplatser. Förbundet är vidare positivt till att regelverk ses över i syfte att underlätta förståelse och tillämpning samt att regler moderniseras och anpassas till nya förhållanden. Förslaget till reviderade föreskrifter innebär dock bland annat skärpta regler i förhållande till dagens föreskrifter om minderåriga. Förbundet har inte funnits med i de samråd som hållits under arbetets gång och där frågan om behovet av skarpare reglering sannolikt varit föremål för diskussion. Förbundet anser dock att det finns anledning att ifrågasätta om nya skärpta förslag är den enda och bästa vägen att åtgärda kritik från EU-kommissionen om tillämpningen av aktuella direktiv eller om det finns andra vägar att komma åt problemen.

Förbundet anser vidare att förslaget till reviderade föreskrifter är mycket omfattande och i vissa avseende svåröverskådligt. De är i vissa avseenden svåra att förstå vilket kan föranleda fortsatta tolknings- och tillämpningssvårigheter. Bland annat finns definitioner av begrepp som inte överensstämmer med skolförfattningarnas samt definitioner som förvirrar och inte heller tydliggörs i de allmänna råden. Det är också i vissa föreskrifter otydligt vem som ansvarar för vad. När det dessutom kan vara fråga om straffsanktionerade krav är det viktigt att skapa tydlighet.

Förbundet anser även att de allmänna råden om tillämpningen av föreskrifterna inte innehåller några anvisningar eller rekommendationer om hur man bör eller kan handla kopplat till föreskrifternas innehåll. Detta är olyckligt eftersom allmänna råd med tydliga anvisningar underlättar tillämpningen.

Synpunkter på några av de enskilda bestämmelserna

I 1 § anges att vissa bestämmelser gäller vid praktik och vissa vid utbildning. Förbundet vill uppmärksamma på att eftersom praktik är en del av utbildningen kan det leda till svårigheter vid förståelsen om vad som avses.

I 2 § anges definitioner av begrepp som används i föreskrifterna. Förbundet anser dock att syftet med förenkling inte uppnås när man inför definitioner som ges en annan innebörd eller saknar motsvarighet i annan speciallagstiftning. Här avses särskilt begreppet ”barn” samt ”skoltid” som inte finns i skollagstiftningen. Även begreppet ”anlitaren” kan ge utrymme för tolkningssvårigheter.

Enligt 12 § åläggs skolan ett krav på att bedöma om arbete som eleven utför vid sidan av skolan kan inverka skadligt på skolgången samt lämna en sådan bedömning till både arbetsgivaren och vårdnadshavaren. Förbundet anser att det är ett både orimligt och helt främmande krav med hänsyn till såväl bestämmelser i skollagstiftningen som föräldrabalken. Det är elevens vårdnadshavare som har det yttersta ansvaret och genom vårdnadsansvaret följer rätten att besluta i frågor som rör det egna barnet. Skolor och huvudmän har i skolförfattningarna ett ansvar för att elevers rätt till särskilt stöd tillgodoses och att åtgärdsprogram utarbetas om eleven får svårigheter i skolarbetet. Att i detta arbete ha en dialog med eleven och vårdnadshavaren om eventuella konsekvenser av ett arbete vid sidan av skolan är en sak, men att avgöra och lämna medgivande om vad eleven får göra på sin fritid är ett alltför långtgående krav och något som skolan inte kan bestämma. Förbundet avstyrker helt förlaget till denna bestämmelse.

24 och 25 §§ tillsammans med bilagor anger när riskfyllda arbetsuppgifter är förbjudna eller tillåtna för minderåriga. Dessa föreskrifter och vissa rubriker i bilagorna är dock inte enkla att förstå och även här blir det otydligt mot bakgrund av ovan lämnade synpunkt avseende innebörden av utbildning och praktik i 1 §. Förbundet vill i detta sammanhang understryka vikten av att det inte införs omotiverade begränsningar när det gäller elever i gymnasieskolan som genomgår lärlingsutbildning.

Förbundet vill även avslutningsvis peka på några ytterligare begrepp som skapar otydlighet. I 28 och 37 §§ införs ”undervisningstid” för första gången utan att närmare anges i definitionsförteckningen i 2 §. Detsamma gäller 35 § där begreppen ”skolundervisning” och ”lärarledd undervisning” anges utan tydlig definition och koppling till skolförfattningarna.

Stockholm 2010-02-22

För Friskolornas riksförbund

Carl-Gustaf Stawström

kanslichef

Mariette Dennholt

förbundsjurist