Friskolornas Riksförbunds synpunkter på arbetsmaterialet ”Allmänna råd för arbete med åtgärdsprogram”, dnr 2008:00225

Friskolornas Riksförbund (förbundet) har getts möjlighet att lämna synpunkter på ovan rubricerade arbetsmaterial och vill anföra följande.

Förbundet anser att förslaget till allmänna råd för arbetet med åtgärdsprogram i sak är bra och kommer att vara till hjälp i arbetet med åtgärdsprogram och särskilt stöd.

Förbundet vill dock göra två mindre påpekanden. På sidan 13 under rubriken Stöd utanför den ordinarie klassen i grundskolan beskrivs möjligheten att placera elev i särskild undervisningsgrupp. För tydlighetens skull bör anges att beslutsgången och möjligheten att överklaga beslutet gäller sådan placering av elev som sker vid grundskolor i det offentliga skolväsendet. Även om en fristående skola har möjlighet att fatta vissa beslut som påminner om åtgärderna i kap 5 grundskoleförordningen respektive kap 8 i gymnasieförordningen, så är beslutsgång och överklagandemöjligheter inte desamma för eleverna i de fristående verksamheterna. Vidare bör den bilaga 2 som ska behandla sekretess (och också hänvisningarna dit) även ange bestämmelserna om tystnadsplikt för de fristående verksamheterna, eftersom de inte är bundna av sekretesslagens bestämmelser. På sidan 16 kan det till exempel också vara bra att ange att vid skolbyte även från en fristående skola måste vårdnadshavarna lämna sitt samtycke vid informationsöverföring till andra skolor.

 

Stockholm 2008‐02‐11

Friskolornas Riksförbund

Carl‐Gustaf Stawström

kanslichef

Gudrun Rendling

förbundsjurist