En skola för alla? Om förutsättningar för lärande för elever i behov av särskilt stöd

ALMEDALEN 2018 | Många elever har behov av anpassningar i undervisningen. Hur skaps då en skola för alla? Hur säkras en långsiktig inkludering? Är särskilda undervisningsgrupper alltid rätt? Eller är inkludering alltid rätt?

Eleverna i grundskolan består av en bred skara elever, från de som har lätt för att lära till de med diagnostiserade inlärningsutmaningar. Alla har de samma mål att nå, men närmare var tredje elev i den ordinarie grundskolan har stödbehov som kräver anpassningar av undervisningen för att de ska ha en chans att nå målen. Det är närmare 350 000 elever. Vad kan anpassningar i undervisningen innebär? Hur inkluderas eleverna långsiktigt? Och hur säkras resurser och kompetens till det?

Medverkande:

Marie-Hélène Ahnborg, vd, Ifous

Fredrik Malmberg, generaldirektör, Specialpedagogiska Skolmyndigheten (SPSM)

Lisa Norming, rektor, Kunskapsskolans resursskola

Ulrica Carlsson, riksdagsledamot, Centerpartiet

Jakob Amnér, ordförande, Sveriges elevråd - SVEA

Matilda Ernkrans, ordförande utbildningsutskottet, Socialdemokraterna

Marie Pilfalk, verksamhetschef, Broholmskolan

Stig-Björn Ljunggren, moderator