Alla vinner! - Hur en välfungerande klagomålshantering kan förbättra din skola

Välkommen till en halvdagskonferens för idé- och erfarenhetsutbyte kring klagomålshantering. SKL och Friskolornas riksförbund arrangerar gemensamt denna konferens som riktar sig till offentliga skolhuvudmän samt huvudmän som är medlemmar i Friskolornas riksförbund.

Många klagomål om skolan från vårdnadshavare och elever anmäls direkt till Skolinspektionen istället för till huvudmannen. Det finns mycket att vinna för alla inblandade om klagomålen istället riktas direkt till berörd skola och huvudman. En väl fungerande klagomålshantering ger huvudmannen och skolan möjlighet att uppmärksamma och åtgärda brister på skolnivå så tidigt som möjligt. Detta bidrar till att problem kan lösas snabbare, närmare eleven. Rätt ordnad kan klagomålshanteringen även bidra till minskad administration och ge viktig information till huvudmannens och skolans kvalitetsarbete, vilket kan bidra till högre kvalitet i skolan för alla elever.

Vid halvdagskonferensen medverkar representanter från Skolinspektionen, kommunala och enskilda huvudmän samt rektorer för att dela med sig av erfarenheter och idéer.

Konferensen har ett begränsat antal platser. Varje huvudman får därför anmäla högst två deltagare.