Betyg - elever i fristående grundskolor har 10 procent högre betyg

I fristående grundskolor var det genomsnittliga meritvärdet för en elev i årskurs 9 läsåret 2015/16 249,4 meritvärdespoäng (exklusive nyinvandrade och elever med okänd bakgrund). Riksgenomsnittet var 234,0 och för kommunala skolor 230,4. I gymnasieskolan läsåret 2015/16 var den genomsnittliga betygspoängen för elever på fristående skolor 14,2 och i kommunala och landstingsdrivna skolor 14,0.[i]

Genomsnittligt meritvärde årskurs 9 2004/05 till 2015/16 (Skolverket, 2016).

Skolverkets analyser visar att det inte finns några betydande skillnader mellan kommunala och fristående skolenheter när det gäller avvikelser mellan provbetyg och ämnesbetyg.[ii]

Måluppfyllelse - fler når målen i fristående skolor

I fristående grundskolor når 85,9 procent av eleverna (exkl nyinvandrade och elever med okänd bakgrund) i årskurs 9 kunskapskraven i alla ämnen. För hela riket är siffran 81,1 procent och för kommunala skolor 80,0 procent.

Andel elever i årskurs 9 som nått kunskapskraven i alla ämnen (Skolverket, 2016)

När föräldrarnas utbildningsnivå redovisas visar det att en större andel av eleverna i årskurs 9 på fristående skolor når kunskapskraven i alla ämnen, oavsett föräldrarnas utbildningsnivå.[iii]

  Fristående Kommunal
Eftergymnasial 91 % ( 64 %) 87 % ( 49 %)
Förgymnasial eller gymnasial 75 % ( 34 %) 66 % ( 47 %)

Andel elever som nått målen i alla ämnen fördelat på föräldrarnas utbildningsnivå läsåret 2014/15. I parentesen andel av eleverna (Skolverket, 2016).

Även sett till elevernas härkomst är det en större andel i fristående skolor som når kunskapskraven i alla ämnen. 

  Fristående Kommunal
Svensk bakgrund 88 % (78 %) 82 % (76 %)
Utl. bakg. född i Sv. 79 % (13 %) 69 % (9 %)
Utl. bakgr. född utomlands 76 % (9 %) 46 % (13 %)

Andel elever som nått målen i alla ämnen fördelat på härkomst läsåret 2014/15. I parentesen andel av eleverna (Skolverket, 2016).

Andelen av eleverna i årskurs 9 som 2014/15 blev behöriga till gymnasieskolan var högst i fristående skolor. 92,7 procent av eleverna i fristående skolor blev behöriga till ett gymnasieprogram, i kommunala skolor var det 84,1 procent.

  Yrkesprogram Högskoleförberedande program
    ES EK, HU, SA NA, TE
Fristående 92,7 92,1 90,9 90,2
Kommun 84,1 83,2 81,7 80,6
Riket 85,6 84,8 83,3 82,3

Andel elever behöriga till gymnasieskolans olika program 2014/15 (Skolverket, 2016).

77,0 procent av eleverna i fristående gymnasieskolor avslutade sin utbildning efter tre år 2015.[iv] 69,8 procent av eleverna i kommunala gymnasieskolor och 73,1 procent i landstingens skolor avslutade gymnasieskolan efter tre år. Riksgenomsnittet är 71,7 procent.[v]

  2015 (3 år) 2015 (4 år) 2014 (3 år)
Fristående 77,0 82,7 75,7
Kommun 69,8 76,3 68,9
Landsting 73,1 80,0 75,6
Riket 71,7 78,0 70,7

Andel elever som klarat gymnasieskolan inom 3 år och 4 år de senaste åren (Skolverket, 2016).

Ämnesprov - elever i friskolor bättre på ämnesprov

På ämnesprovet i matematik i årskurs 9 2014/15 nådde 86,7 procent av eleverna i fristående skolor godkänt betyg. Riksgenomsnittet var 81,2 procent och i kommunala skolor 80,8. I engelska blev 98,4 procent av eleverna i fristående skolor godkända och i svenska 97,5. Motsvarande siffror för kommunala skolor är 96,0 och 95,7.[vi]

Andel elever som nått godkänt provbetyg på ämnesproven i årskurs 9 2014/15 (Skolverket/Siris, 2016).

Även på motsvarande ämnesprov i årskurs 6 2013/14 lyckades elever i fristående skolor bäst. För proven i årskurs 3 finns inget sammanvägt provbetyg att jämföra.[vii]

I PISA 2012 presterade niondeklassare i fristående skolor bättre på alla delprov. I naturvetenskap var skillnaden 19 poäng, i matematik 15 poäng och i läsförståelse 25 poäng.[viii]

Poäng per prov i PISA 2012 (OECD, 2014)


[i] Skolverket.se/statistik (2016).

[ii] Redovisning av uppdrag om avvikelser mellan

provresultat och betyg i grundskolans årskurs 6

och årskurs 9, Dnr U2015/04701/S, Skolverket (2015).

[iii] Skolverket/Siris (2016).

[iv] Till elever som slutfört gymnasiet räknas elever med gymnasieexamen eller studiebevis med betygssatta kurser om 2500 poäng eller fler.

[v] Skolverket.se/statistik (2016).

[vi] Skolverket/Siris (2016). Läsåret 2014/15.

[vii] Skolverket/Siris (2016). Läsåret 2014/15.

[viii] OECD (2014)